صنعت مس رفسنجان

صنعت مس رفسنجان
رفسنجان شهر
علیرضا زینلی مدیر
1399 تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
امید گلستانی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 47 3 1401-09-05
سپهر حسین زاده پاریزی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 16 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
امیرحسین وطن پرست سوپرلیگ - 1000متر- م1 سوپرلیگ تهران 4 1000 متر جوانان آقایان 67 30 1401-09-05
امیرحسین وطن پرست سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم جوانان آقایان 200 60 1401-09-05
فرزاد روح اللهی سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 6 کیرین بزرگسالان آقایان 61 18 1401-08-24
احسان خادمی سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 5 کیرین بزرگسالان آقایان 67 24 1401-08-24
امیرحسین وطن پرست سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ جوانان آقایان 85 45 1401-09-05
امیرحسین وطن پرست سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت جوانان آقایان 75 36 1401-09-05
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 10 اسپرینت جوانان آقایان 39 2 1401-09-05
امیر حسین محمودی میمند سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 6 کیرین جوانان آقایان 56 18 1401-09-05
پارسا خیری سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 5 کیرین جوانان آقایان 61 24 1401-09-05
پارسا خیری سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت جوانان آقایان 122 0 1401-09-05
امیر حسین محمودی میمند سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
امیرحسین وطن پرست سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
محسن رحمانی بیرق سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم بزرگسالان آقایان 150 36 1401-08-24
رامیار قوامی سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران DNF دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
بهنام آرین سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 0 1401-08-24
بهنام آرین سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 75 0 1401-08-24
آیدین علیاری سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 0 1401-08-24
آیدین علیاری لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1401-08-24
فرزاد روح اللهی لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
احسان خادمی لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
احسان خادمی سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 85 45 1401-08-24
فرزاد روح اللهی سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 7 1000 متر بزرگسالان آقایان 51 12 1401-08-24
رامیار قوامی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
آیدین علیاری سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
محسن رحمانی بیرق سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
بهنام آرین سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 170 0 1401-08-24
آیدین علیاری لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران DNF اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
علی خادمی لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 36 1401-08-24
احسان خادمی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1401-08-24
فرزاد روح اللهی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت بزرگسالان آقایان 61 24 1401-08-24
امیر حسین محمودی میمند تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 23 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امید گلستانی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 40 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین محمودی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
پارسا خیری تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین وطن پرست تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آرمین ابراهیمی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 41 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آرمین ابراهیمی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 41 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آرمین ابراهیمی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 40 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
پارسا خیری تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 27 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آرمین ابراهیمی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 41 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امید گلستانی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 40 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین وطن پرست تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین محمودی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 30 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
پارسا خیری تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 23 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امید گلستانی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 40 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین محمودی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
پارسا خیری تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 22 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین وطن پرست تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین وطن پرست تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امید گلستانی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین وطن پرست قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 13 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 29 0 1401-06-24
فرزاد روح اللهی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت بزرگسالان آقایان 61 24 1401-06-31
احسان خادمی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1401-06-31
بهنام آرین لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
محسن رحمانی بیرق لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
آیدین علیاری لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
رامیار قوامی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 170 0 1401-06-17
بهنام آرین لیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 75 36 1401-06-17
آیدین علیاری لیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 45 1401-06-17
فرزاد روح اللهی لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 7 1000 متر بزرگسالان آقایان 51 12 1401-06-17
احسان خادمی لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 85 45 1401-06-17
محسن رحمانی بیرق لیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم بزرگسالان آقایان 150 36 1401-06-17
رامیار قوامی لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران DNF دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
بهنام آرین لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 60 1401-06-17
علی خادمی لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 36 1401-06-17
آیدین علیاری لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران DNF اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
احسان خادمی لیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
آیدین علیاری لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1401-06-17
فرزاد روح اللهی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
احسان خادمی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
امید گلستانی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 19 استقامت جاده جوانان آقایان 18 0 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 1000 متر جوانان آقایان 67 30 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
امید گلستانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 47 3 1401-02-22
سپهر حسین زاده پاریزی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 16 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر حسین زاده پاریزی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 30 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 5 0 1401-02-21
پارسا خیری سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 22 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 12 0 1401-02-21
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران DNF تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
امیر حسین محمودی میمند سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
پارسا خیری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سینا غلامی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 10 اسپرینت جوانان آقایان 39 2 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 3 استقامت جاده جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
پارسا خیری سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
امیر حسین محمودی میمند سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 31 استقامت جاده جوانان آقایان 3 0 1401-02-22
مسعود مهدوی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 5 کیرین بزرگسالان آقایان 61 24 1400-07-19
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 7 کیرین بزرگسالان آقایان 51 12 1400-07-19
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 2 اومنیوم بزرگسالان آقایان 170 45 1400-08-24
مهدی آرمون مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
محسن رحمانی بیرق مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1400-07-18
مسعود مهدوی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 0 6 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 75 0 1400-08-24
محسن رحمانی بیرق مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ مشهد 4 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ مشهد 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
ساناز ایرانمنش مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
ساناز ایرانمنش مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
علی خادم مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1400-08-24
محسن رحمانی بیرق مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
مسعود مهدوی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 10 کیرین بزرگسالان آقایان 47 2 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 6 کیرین بزرگسالان آقایان 56 18 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1400-08-24
مسعود مهدوی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
فرزاد روح اللهی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
محمدرسول امرالهی دهنوی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 20 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سپهر حسین زاده پاریزی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 15 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدمعین دهقانی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 13 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیر حسین محمودی میمند موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 11 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدمعین دهقانی موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 16 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیر حسین محمودی میمند موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 15 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محسن رحمانی بیرق کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 5 استقامت جاده آزاد آقایان 0 16 1400-08-19
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محسن رحمانی بیرق مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محسن رحمانی بیرق مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم بزرگسالان آقایان 150 36 1400-07-19
محسن رحمانی بیرق مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 5 مدیسون بزرگسالان آقایان 61 3 1400-07-20
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-20
فرزاد روح اللهی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت بزرگسالان آقایان 61 24 1400-07-20
مهدی آرمون کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
محسن رحمانی بیرق کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
پارسا خیری مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 34 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدرسول امرالهی دهنوی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 25 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-07-27
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-20
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-18
میثم رضائی لایه مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 5 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 2 1400-07-20
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-20
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 60 1400-07-18
پارسا خیری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 11 500 متر جوانان آقایان 35 0 1400-05-22
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
محمدمعین دهقانی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 40 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
سپهر حسین زاده پاریزی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 44 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
پارسا خیری مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 49 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
پارسا خیری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 2000 متر جوانان آقایان 51 0 1400-05-22
امیر حسین محمودی میمند مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 26 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
امیرحسین وطن پرست مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
میثم رضائی لایه مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
محمدمعین دهقانی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر حسین زاده پاریزی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 46 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پارسا خیری مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مسعود مهدوی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
امیر حسین محمودی میمند مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 39 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
امیر حسین محمودی میمند مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 41 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر حسین زاده پاریزی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 40 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدمعین دهقانی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 39 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پارسا خیری مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 31 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
پارسا خیری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 32 استقامت جاده جوانان آقایان 5 0 1400-07-27
محمدمعین دهقانی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 45 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
محمدمعین دهقانی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدمعین دهقانی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 38 استقامت جاده جوانان آقایان 3 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
امیرحسین وطن پرست مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پارسا خیری مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
فرزاد روح اللهی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
امیرحسین وطن پرست مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 16 استقامت جاده جوانان آقایان 23 0 1400-07-27
سپهر حسین زاده پاریزی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 44 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25