سوپرلیگ - اسکرچ - م1

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته اسکرچ در رده جوانان آقایان
13

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

10km

مسافت

1401-09-05

تاریخ برگزاری