رنکینگ انفرادی جهانی در کراس کانتری کوهستان

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق تقویم UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در 2023-03-28 13:23:39

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
217 -2 SHOKRI Faraz 38
IRI
175
384 -2 MARDANI Parviz 41
IRI
90
485 -2 SALAHIAN Farshid 30
IRI
70
558 -3 POURSHARIF Mohammad 34
IRI
60
627 SAFARI Ali Reza 24
IRI
50
731 -1 JAMSHIDI Nima 24
IRI
40
836 -2 POURHASHEMI Naser 37
IRI
30
1388 -4 HASSANPOUR Hamed 30
IRI
3
1495 -4 ERAGHI Mohammad 22
IRI
1
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
135 PARTOAZAR Faranak (PFP) 35
IRI
PUMP FOR PEACE RACING TEAM 280
348 -3 FARAHBAKHSHIAN Mona 31
IRI
90
416 -4 ZARINKOLAH Shirin 28
IRI
70
460 -5 SAFAEIZANJANI Mina 31
IRI
60
508 -5 ALAMDARI MADANI Seyede Yasamin 25
IRI
50
558 -2 SABERIFAR Melina 21
IRI
40