رنکینگ انفرادی جهانی در دانهیل کوهستان

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق تقویم UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در 2023-03-28 13:23:21

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
87 +3 ZANJANIAN Hossein 32
IRI
150
130 +2 KORDI Amir 22
IRI
100
205 +2 GHABELI Taha 32
IRI
70
250 +4 MOHAMMADNIA Mohammadtaghi 29
IRI
60
302 +3 SARRAFI Aydin 30
IRI
50
345 +5 YEGANEH Yousef 25
IRI
40
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
75 +1 DAVOODABADI FARAHANI Somayeh 41
IRI
100
99 +2 MIRI Niosha 21
IRI
90