پرشین تهران

پرشین تهران
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
امیرحسین علی پناهی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 34 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین علی پناهی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین علی پناهی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین علی پناهی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 35 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مصطفی مرادی لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
محمدامین امیدی تبار لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 75 30 1401-09-05
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم جوانان آقایان 150 36 1401-09-05
آریا فاتحی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
علیرضا احمدی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
محمدمهدی مهرپویان سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 10 کیرین بزرگسالان آقایان 43 2 1401-06-16
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ جوانان آقایان 75 36 1401-09-05
علیرضا احمدی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آریا فاتحی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
علیرضا احمدی سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 11 اسپرینت جوانان آقایان 35 0 1401-09-05
آریا فاتحی سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 21 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
محمدامین امیدی تبار سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 11 کیرین بزرگسالان آقایان 39 0 1401-06-16
امیررضا ثروین سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 10 1000 متر بزرگسالان آقایان 39 2 1401-06-16
محمدامین امیدی تبار سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 11 1000 متر بزرگسالان آقایان 35 0 1401-06-16
امیررضا ثروین سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 11 اسپرینت بزرگسالان آقایان 39 0 1401-06-16
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
ارشیا امیران آهنگر تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدعلیرضا موسوی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
ارشیا امیران آهنگر تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 31 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
ارشیا امیران آهنگر تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدعلیرضا موسوی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 16 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سعید آهنگری نژاد تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 32 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدعلیرضا موسوی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 19 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدعلیرضا موسوی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 15 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 14 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیررضا ثروین سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 11 اسپرینت بزرگسالان آقایان 39 0 1401-06-16
مصطفی مرادی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 13 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1401-06-17
امیررضا ثروین لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 10 1000 متر بزرگسالان آقایان 39 2 1401-06-17
محمدامین امیدی تبار لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 11 1000 متر بزرگسالان آقایان 35 0 1401-06-17
امیررضا ثروین لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 112 0 1401-06-17
محمدمهدی مهرپویان لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
محمدامین امیدی تبار لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 100 30 1401-02-21
علی احمدی اختر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آریا فاتحی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 75 30 1401-02-22
علی احمدی اختر سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 27 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 7 0 1401-02-21
علی احمدی اختر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 11 اسپرینت جوانان آقایان 35 0 1401-02-22
آریا فاتحی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 21 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
علی احمدی اختر سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1401-02-22
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
رامتین بیضاوی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 26 استقامت جاده جوانان آقایان 7 0 1401-02-22