سوپر لیگ - پیست - 1

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته اسکرچ در رده جوانان آقایان
13

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-22

تاریخ برگزاری