کلاسیک ایران

کلاسیک ایران
? شهر
? مدیر
? تاسیس
? اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
آرتین صدیقی لیگ برتر جوانان م2 سوپرلیگ تهران 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 85 18 1401-12-25
بنیامین حقیقی پوده لیگ برتر جوانان م2 سوپرلیگ تهران 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 43 0 1401-12-25
آرتین صدیقی لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 18 1401-12-24
علی توکلی دار کانی لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 18 استقامت جاده جوانان آقایان 23 0 1401-12-24
علی توکلی دار کانی لیگ برتر اومنیوم م2 سوپرلیگ تهران 4 اومنیوم جوانان آقایان 134 30 1401-12-10
سپهر نظافتی لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
علی توکلی دار کانی لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 6 کیرین جوانان آقایان 56 18 1401-12-10
حمید طاعات لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 39 2 1401-12-10
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 67 30 1401-12-10
علی توکلی دار کانی لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
حمید طاعات لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
سپهر نظافتی لیگ برتر اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران DNS اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
حمید طاعات لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران DNF تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران DNF تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
علی توکلی دار کانی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران DNF تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی لیگ برتر دورامتیازی م2 سوپرلیگ تهران 7 دورامتیازی جوانان آقایان 51 0 1401-12-10
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ جوانان آقایان 75 36 1401-12-10
سپهر نظافتی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 56 12 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 5 1000 متر جوانان آقایان 61 24 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران DNF اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ جوانان آقایان 67 30 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 20 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 5 1000 متر جوانان آقایان 61 24 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ جوانان آقایان 67 30 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 56 12 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 20 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 18 1401-02-22