آینده سازان لرستان

آینده سازان لرستان
? شهر
? مدیر
? تاسیس
? اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
پیام سعدی پور جام آزاد شهر آفتاب کاپ کلاس 2 تهران 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1403-02-17
آرش کلاهچی جام آزاد شهر آفتاب کاپ کلاس 2 تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1403-02-17
پیام سعدی پور لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-08
آرش کلاهچی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-08
بهروز فرزاد لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 134 0 1402-07-08
محمد مهدی مقدسی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 10 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 2 1402-07-08
بهروز فرزاد لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 5 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 24 1402-07-08
متین یعقوبی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 8 کیرین بزرگسالان آقایان 51 6 1402-07-08
محمد مهدی مقدسی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 9 کیرین بزرگسالان آقایان 47 3 1402-07-08
محمد مهدی مقدسی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 13 اسپرینت بزرگسالان آقایان 39 0 1402-07-08
متین یعقوبی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران DNS اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-08
پیام سعدی پور لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 2 اومنیوم بزرگسالان آقایان 170 0 1402-07-08
بهروز فرزاد لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 51 12 1402-07-08
آرش کلاهچی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 56 18 1402-07-08
آرش کلاهچی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 56 0 1402-07-08
پیام سعدی پور لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 7 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 51 12 1402-07-08
آرش کلاهچی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ بزرگسالان آقایان 51 0 1402-07-08
محمد مهدی مقدسی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 8 اسکرچ بزرگسالان آقایان 47 0 1402-07-08
آرش کلاهچی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 11 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 35 0 1401-02-21
آرش کلاهچی سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 8 اسپرینت جوانان آقایان 47 6 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 10 استقامت جاده جوانان آقایان 39 2 1401-02-22
آرش کلاهچی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 4 اومنیوم جوانان آقایان 134 30 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 13 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 13 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آرش کلاهچی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آرش کلاهچی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 اسپرینت جوانان آقایان 47 6 1401-02-22
آرش کلاهچی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
پیام سعدی پور سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 134 0 1401-06-17
پیام سعدی پور لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1401-08-24
پیام سعدی پور لیگ برتر دور امتیازی م2 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 56 18 1401-08-24
پیام سعدی پور لیگ برتر امنیوم م2 سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم بزرگسالان آقایان 150 36 1401-08-24
مجید تقی فر سوپرلیگ مدیسون م2 سوپرلیگ تهران 4 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
شهاب جدیدالاسلامی سوپرلیگ مدیسون م2 سوپرلیگ تهران 4 مدیسون بزرگسالان آقایان 67 0 1401-08-24
شهاب جدیدالاسلامی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 5 اسکرچ بزرگسالان آقایان 61 24 1401-08-24
مجید تقی فر سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
مجید تقی فر لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 9 اسکرچ بزرگسالان آقایان 43 3 1401-08-24
شهاب جدیدالاسلامی لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 36 1401-08-24
مهدی آرمون لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 47 6 1401-08-24
فرشید دادفر لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 51 12 1401-08-24
مهدی آرمون لیگ برتر دور امتیازی م2 سوپرلیگ تهران 3 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 75 36 1401-08-24
مهدی آرمون لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
مجید تقی فر لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
شهاب جدیدالاسلامی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
بنیامین کرد لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران 10 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 2 1401-08-24
فرشید دادفر لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران 8 1000 متر بزرگسالان آقایان 56 6 1401-08-24
مهدی آرمون لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
بنیامین کرد لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
فرشید دادفر لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 122 0 1401-08-24
آتبین بهزاد سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 85 45 1401-09-05
آتبین بهزاد سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 2 1000 متر جوانان آقایان 85 45 1401-09-05
احسان میرزایی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 13 کیرین جوانان آقایان 29 0 1401-09-05
احسان میرزایی سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 16 اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1401-09-05
هادی حسینی سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 8 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 47 0 1401-08-24
سید محمود رسولی لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 134 0 1401-06-16
کسری باقرپور لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-16
بهروز فرزاد لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-16
بهروز فرزاد سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 9 1000 متر بزرگسالان آقایان 43 3 1401-06-16
هادی حسینی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
مجید تقی فر سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
شهاب جدیدالاسلامی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
سید محمود رسولی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 10 اسپرینت بزرگسالان آقایان 43 2 1401-06-16
سید محمود رسولی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 10 اسپرینت بزرگسالان آقایان 43 2 1401-06-16
مجید تقی فر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 134 0 1401-06-17
هادی حسینی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
شهاب جدیدالاسلامی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
هادی حسینی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 47 6 1401-06-17
هادی حسینی لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 8 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 47 6 1401-06-17
شهاب جدیدالاسلامی لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 5 اسکرچ بزرگسالان آقایان 61 24 1401-06-17
مجید تقی فر لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
کسری باقرپور لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
بهروز فرزاد لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
سید محمود رسولی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 134 0 1401-06-17
احسان میرزایی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 25 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
احسان میرزایی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 34 استقامت جاده جوانان آقایان 1 0 1401-02-22
احسان میرزایی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 16 اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1401-02-22
احسان میرزایی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 1000 متر جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNF اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 85 18 1401-02-21
آتبین بهزاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22