آینده سازان لرستان

آینده سازان لرستان
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
آتبین بهزاد سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 85 45 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 13 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آتبین بهزاد سوپرلیگ - 1000متر- م1 سوپرلیگ تهران 2 1000 متر جوانان آقایان 85 45 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 4 اومنیوم جوانان آقایان 134 30 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپرلیگ - 1000متر- م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 8 اسپرینت جوانان آقایان 47 6 1401-09-05
آرش کلاهچی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
احسان میرزایی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 13 کیرین جوانان آقایان 29 0 1401-09-05
احسان میرزایی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 16 اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1401-09-05
هادی حسینی سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 8 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 47 0 1401-08-24
هادی حسینی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 47 0 1401-08-24
سید محمود رسولی لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 134 0 1401-08-24
کسری باقرپور لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
بهروز فرزاد لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
بهروز فرزاد سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 9 1000 متر بزرگسالان آقایان 43 3 1401-08-24
پیام سعدی پور سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 134 0 1401-08-24
هادی حسینی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
مجید تقی فر سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
شهاب جدیدالاسلامی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
سید محمود رسولی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 10 اسپرینت بزرگسالان آقایان 43 2 1401-08-24
سید محمود رسولی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 10 اسپرینت بزرگسالان آقایان 43 2 1401-06-31
مجید تقی فر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 134 0 1401-06-17
هادی حسینی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
شهاب جدیدالاسلامی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
هادی حسینی لیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 47 6 1401-06-17
هادی حسینی لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 8 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 47 6 1401-06-17
شهاب جدیدالاسلامی لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 5 اسکرچ بزرگسالان آقایان 61 24 1401-06-17
مجید تقی فر لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
کسری باقرپور لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
بهروز فرزاد لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
سید محمود رسولی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 134 0 1401-06-17
احسان میرزایی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 25 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
احسان میرزایی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 34 استقامت جاده جوانان آقایان 1 0 1401-02-22
احسان میرزایی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 16 اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1401-02-22
احسان میرزایی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آرش کلاهچی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 10 استقامت جاده جوانان آقایان 39 2 1401-02-22
آرش کلاهچی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 11 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 35 0 1401-02-21
آرش کلاهچی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 1000 متر جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNF اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
آرش کلاهچی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 13 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 85 18 1401-02-21
آرش کلاهچی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آرش کلاهچی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 اسپرینت جوانان آقایان 47 6 1401-02-22
آتبین بهزاد سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22