دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری)

دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری)
تبریز شهر
دانشگاه آزاد مدیر
1398 تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
مهدی مطاعی سفیده خوان جام آزاد شهید شیرودی تنکابن کاپ کلاس 1 تنکابن -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1403-02-21
علی لبیب شتربان لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1402-08-22
خلیل خورشید لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 24 1402-08-22
حسین علیزاده لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1402-08-22
حسن سیف الهی فرد لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 6 1402-08-22
امیر کلاهدوز حق لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 3 1402-08-22
بهنام آرین لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 2 1402-08-22
حسن سیف الهی فرد لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-22
بهنام آرین لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1402-08-22
آیدین علیاری لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1402-08-22
ائلمان عابدی لیگ برتر جوانان م2 سوپرلیگ تهران 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 100 30 1401-12-25
آرش کلاهچی لیگ برتر جوانان م2 سوپرلیگ تهران 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 51 0 1401-12-25
بهنام آرین لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1402-05-27
آیدین علیاری لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1402-05-27
آیدین علیاری لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1402-07-26
بهنام آرین لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1402-07-26
حسین علیزاده لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-26
آیدین علیاری لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1402-07-27
علی لبیب شتربان لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 60 1402-07-27
حسین علیزاده لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-27
حسن سیف الهی فرد لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-27
بهنام آرین لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-27
خلیل خورشید لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1402-07-27
حسن سیف الهی فرد لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-27
علی لبیب شتربان لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
آیدین علیاری لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1402-05-28
خلیل خورشید لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1402-05-28
بهنام آرین لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
امیر کلاهدوز حق لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
حسن سیف الهی فرد لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1402-05-28
دانیال فرزانه لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ تهران 10 استقامت جاده جوانان آقایان 43 2 1402-05-10
صدرا اکبرزاده قالیبافی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ تهران 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 12 1402-05-10
پوریا یعقوبی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-05-10
سپهر سالک خليلی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ تهران 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-05-10
محمدعدنان شاهباز لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ تهران 19 استقامت جاده جوانان آقایان 18 0 1402-05-10
صدرا اکبرزاده قالیبافی لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 2 کراس کانتری جوانان آقایان 0 45 1402-02-18
دانیال فرزانه لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 4 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 67 9 1402-02-20
پوریا یعقوبی لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 100 30 1402-02-20
صدرا اکبرزاده قالیبافی لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 13 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-20
صدرا اکبرزاده قالیبافی تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 32 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
محمدعدنان شاهباز تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
دانیال فرزانه تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 16 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
پوریا یعقوبی تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
صدرا اکبرزاده قالیبافی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
محمدعدنان شاهباز تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
دانیال فرزانه تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
پوریا یعقوبی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
صدرا اکبرزاده قالیبافی تور مرند(2.1) م3 بین المللی ساکاریا 23 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
محمدعدنان شاهباز تور مرند(2.1) م3 بین المللی ساکاریا 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
پوریا یعقوبی تور مرند(2.1) م3 بین المللی ساکاریا 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
دانیال فرزانه تور مرند(2.1) م3 بین المللی ساکاریا 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
صدرا اکبرزاده قالیبافی تور مرند(2.1) م2 بین المللی مرند 24 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
دانیال فرزانه تور مرند(2.1) م2 بین المللی مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
پوریا یعقوبی تور مرند(2.1) م2 بین المللی مرند 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
دانیال فرزانه تور مرند(2.1) م1 بین المللی مرند 34 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
صدرا اکبرزاده قالیبافی تور مرند(2.1) م1 بین المللی مرند 23 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
پوریا یعقوبی تور مرند(2.1) م1 بین المللی مرند 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
دانیال فرزانه لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 18 1402-02-21
پوریا یعقوبی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 1 استقامت جاده جوانان آقایان 100 60 1402-02-21
صدرا اکبرزاده قالیبافی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 14 استقامت جاده جوانان آقایان 35 0 1402-02-21
امیر علیزاده چاخرلو لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-21
آرش کلاهچی لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 5 استقامت جاده جوانان آقایان 61 24 1401-12-24
آرش کلاهچی لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ جوانان آقایان 85 45 1401-12-10
آرش کلاهچی لیگ برتر دورامتیازی م2 سوپرلیگ تهران 4 دورامتیازی جوانان آقایان 67 0 1401-12-10
آرش کلاهچی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
امیر کلاهدوز حق لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
پوریا یعقوبی لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 1 استقامت جاده جوانان آقایان 100 60 1401-12-24
سبحان الدین فخیمی لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 8 استقامت جاده جوانان آقایان 47 6 1401-12-24
ائلمان عابدی لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 13 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-12-24
آیدین علیاری لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1401-12-19
خلیل خورشید لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1401-12-19
علی لبیب شتربان لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
خلیل خورشید لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
شاهین همای اقدم لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
پوریا یعقوبی لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1401-12-20
علی لبیب شتربان لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 24 1401-12-20
آیدین علیاری لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1401-12-20
پوریا یعقوبی لیگ برتر اومنیوم م2 سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم جوانان آقایان 200 60 1401-12-10
سبحان الدین فخیمی لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 5 کیرین جوانان آقایان 61 24 1401-12-10
سهیل عباسیان لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 4 کیرین جوانان آقایان 67 30 1401-12-10
ائلمان عابدی لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 85 45 1401-12-10
پوریا یعقوبی لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 100 60 1401-12-10
سبحان الدین فخیمی لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران 2 1000 متر جوانان آقایان 85 0 1401-12-10
سبحان الدین فخیمی لیگ برتر اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت جوانان آقایان 61 24 1401-12-10
سهیل عباسیان لیگ برتر اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت جوانان آقایان 67 30 1401-12-10
سهیل عباسیان لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
سبحان الدین فخیمی لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
ائلمان عابدی لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 170 0 1401-12-10
سبحان الدین فخیمی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
پوریا یعقوبی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
ائلمان عابدی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 200 0 1401-12-10
ائلمان عابدی لیگ برتر دورامتیازی م2 سوپرلیگ تهران 1 دورامتیازی جوانان آقایان 100 0 1401-12-10
ائلمان عابدی لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ جوانان آقایان 100 60 1401-12-10
ائلمان عابدی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 36 1401-09-05
پوریا یعقوبی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 100 60 1401-09-05
ائلمان عابدی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 3 1000 متر جوانان آقایان 75 36 1401-09-05
بنیامین فنایی بنکدار سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 2 اومنیوم جوانان آقایان 170 45 1401-09-05
سبحان الدین فخیمی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
پوریا یعقوبی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ جوانان آقایان 100 60 1401-09-05
سبحان الدین فخیمی سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت جوانان آقایان 61 24 1401-09-05
سهیل عباسیان سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت جوانان آقایان 85 45 1401-09-05
سبحان الدین فخیمی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 4 کیرین جوانان آقایان 67 30 1401-09-05
سهیل عباسیان سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 3 کیرین جوانان آقایان 75 36 1401-09-05
سهیل عباسیان سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 170 0 1401-09-05
بنیامین فنایی بنکدار سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ائلمان عابدی سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
علی اصغر موسی زاده جبدرقی سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 4 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 67 0 1401-08-24
علی لبیب شتربان تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 3 1401-07-14
علی اصغر موسی زاده جبدرقی تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز 47 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
امیر کلاهدوز حق تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
بهنام آرین تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
محمد گنج خانلو تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
بنیامین فنایی بنکدار تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 22 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
صدرا اکبرزاده قالیبافی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 23 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
ائلمان عابدی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سبحان الدین فخیمی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
پوریا یعقوبی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سبحان الدین فخیمی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 16 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
صدرا اکبرزاده قالیبافی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 24 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
بنیامین فنایی بنکدار تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
صدرا اکبرزاده قالیبافی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 22 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
پوریا یعقوبی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سبحان الدین فخیمی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
ائلمان عابدی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
صدرا اکبرزاده قالیبافی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 30 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
بنیامین فنایی بنکدار تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
پوریا یعقوبی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
ائلمان عابدی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
ائلمان عابدی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
پوریا یعقوبی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 3 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سبحان الدین فخیمی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 18 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
بنیامین فنایی بنکدار تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 16 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
بهنام آرین تور ایران آذربایجان نتیجه کلی تور کلاس 1 تبریز 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 3 1401-07-07
علی لبیب شتربان تور ایران آذربایجان نتیجه کلی تور کلاس 1 تبریز 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 3 1401-07-07
محمد گنج خانلو تور ایران آذربایجان نتیجه کلی تور کلاس 1 تبریز 45 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
علی اصغر موسی زاده جبدرقی تور ایران آذربایجان نتیجه کلی تور کلاس 1 تبریز 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
امیر کلاهدوز حق تور ایران آذربایجان نتیجه کلی تور کلاس 1 تبریز 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
بهنام آرین تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
خلیل خورشید تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
امیر کلاهدوز حق تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
علی اصغر موسی زاده جبدرقی تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 45 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
محمد گنج خانلو تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
علی لبیب شتربان تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
خلیل خورشید تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
امیر کلاهدوز حق تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 1 1401-07-02
علی لبیب شتربان تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
خلیل خورشید تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
بهنام آرین تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
امیر کلاهدوز حق تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
علی اصغر موسی زاده جبدرقی تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
محمد گنج خانلو تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 52 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
علی لبیب شتربان تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
علی اصغر موسی زاده جبدرقی تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
خلیل خورشید تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 42 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
بهنام آرین تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
علی لبیب شتربان تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
محمد گنج خانلو تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
محمد گنج خانلو تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
امیر کلاهدوز حق تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 51 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
علی اصغر موسی زاده جبدرقی تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 50 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
بهنام آرین تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 49 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
علی اصغر موسی زاده جبدرقی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
آیدین علیاری سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
شاهین همای اقدم سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
امیر کلاهدوز حق سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 6 1401-05-31
خلیل خورشید سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1401-05-31
علی لبیب شتربان سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 60 1401-05-31
امیر کلاهدوز حق سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 11 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
علی لبیب شتربان سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 10 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 43 0 1401-05-30
آیدین علیاری سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 4 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 67 9 1401-05-30
خلیل خورشید سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
امیر کلاهدوز حق سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1401-05-02
آیدین علیاری سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 9 1401-05-02
شاهین همای اقدم سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
خلیل خورشید سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
آیدین علیاری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1401-05-03
علی اصغر موسی زاده جبدرقی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1401-05-03
امیر کلاهدوز حق سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
علی لبیب شتربان سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 24 1401-05-03
پوریا یعقوبی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
آیدین علیاری سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1401-02-28
خلیل خورشید سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
امیر کلاهدوز حق سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1401-02-28
خلیل خورشید سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1401-02-27
امیر کلاهدوز حق سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 24 1401-02-27
علی اصغر موسی زاده جبدرقی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1401-02-27
علی لبیب شتربان سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
سبحان الدین فخیمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 1000 متر جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
پوریا یعقوبی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ جوانان آقایان 100 60 1401-02-22
پوریا یعقوبی سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 100 60 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 36 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 4 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 67 9 1401-02-21
پوریا یعقوبی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 43 0 1401-02-21
ائلمان عابدی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سهیل عباسیان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
بنیامین فنایی بنکدار سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 170 0 1401-02-22
سبحان الدین فخیمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت جوانان آقایان 61 24 1401-02-22
سهیل عباسیان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
پوریا یعقوبی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 2 استقامت جاده جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
بنیامین فنایی بنکدار سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 22 استقامت جاده جوانان آقایان 12 0 1401-02-22
سبحان الدین فخیمی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 14 استقامت جاده جوانان آقایان 26 0 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
بنیامین فنایی بنکدار سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
بنیامین فنایی بنکدار سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آیدین علیاری Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
آیدین علیاری Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
علی لبیب شتربان Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
علی لبیب شتربان Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 81 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
محمد گنج خانلو Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
محمد گنج خانلو Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 57 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
محمد اسماعیل چایچی رقیمی Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
محمد اسماعیل چایچی رقیمی Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 49 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
بهنام آرین Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
بهنام آرین Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
میرصمد پورسیدی گل آخور Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
میرصمد پورسیدی گل آخور Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
علی لبیب شتربان کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
حسین علیزاده جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-28
شاهین همای اقدم کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 17 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
حمید پورهاشمی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 0 1400-07-09
حسن سیف الهی فرد مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
علی لبیب شتربان مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1400-07-08
حسن سیف الهی فرد سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-14
علی لبیب شتربان سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-22
سعید صفرزاده مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 9 1400-07-22
حسن سیف الهی فرد مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 9 1400-07-09
خلیل خورشید مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1400-08-13
سعید صفرزاده مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1400-08-13
سعید صفرزاده سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 60 1400-08-14
حسین علیزاده سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
خلیل خورشید سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
شاهین همای اقدم سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
علی لبیب شتربان سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1400-08-14
حسین علیزاده کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
حسین علیزاده مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
علی لبیب شتربان مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
حسن سیف الهی فرد مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-08
خلیل خورشید مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1400-07-08
حسن سیف الهی فرد مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1400-07-22
خلیل خورشید مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 6 1400-07-22
سعید صفرزاده سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-22
مسعود خاکی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
حسین علیزاده مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 48 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
شاهین همای اقدم مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
حمید پورهاشمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
حسن سیف الهی فرد تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
حسن سیف الهی فرد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
خلیل خورشید سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1400-07-22
شاهین همای اقدم سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 55 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
حسین علیزاده مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
خلیل خورشید مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
حمید پورهاشمی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
علی لبیب شتربان تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
حسین علیزاده سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22