آکادمی پاسارگاد

آکادمی پاسارگاد
تهران شهر
آتوسا عباسی مدیر
1385 تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
وحید لطفی مهیاری دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1402-08-07
علیرضا عبداللهی دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 26 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 9 0 1402-08-07
علیرضا اصغری دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 31 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-07
علیرضا عبداللهی دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-08
علیرضا اصغری دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-08
حسین جوانمرد دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-08
محمدرضا سلمانی پور دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-08
امید اسفندیاری دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1402-08-08
وحید لطفی مهیاری دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1402-08-08
ابوالفضل شاکری سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 18 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آريا تنها سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 17 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 32 0 1401-09-05
ابوالفضل شاکری سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 8 اومنیوم جوانان آقایان 94 6 1401-09-05
ابوالفضل شاکری سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آريا تنها سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 11 1000 متر جوانان آقایان 35 0 1401-09-05
آريا تنها سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 11 اسکرچ جوانان آقایان 35 0 1401-09-05
آريا تنها سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 10 کیرین جوانان آقایان 39 2 1401-09-05
آريا تنها سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 13 اسپرینت جوانان آقایان 29 0 1401-09-05
ابوالفضل شاکری سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 17 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ابوالفضل شاکری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آريا تنها سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 11 1000 متر جوانان آقایان 35 0 1401-02-22
آريا تنها سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 11 اسکرچ جوانان آقایان 35 0 1401-02-22
ابوالفضل شاکری سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 18 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آريا تنها سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 17 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 32 0 1401-02-22
ابوالفضل شاکری سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 29 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 6 0 1401-02-21
سینا امیرلی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 4 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 67 15 1401-02-06
علیرضا زهری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 67 15 1401-02-06
علیرضا زهری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 4 دورحذفی بزرگسالان آقایان 67 15 1401-02-06
سینا امیرلی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 5 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 61 12 1401-02-06
آريا تنها سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 13 اسپرینت جوانان آقایان 29 0 1401-02-22
ابوالفضل شاکری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 17 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ابوالفضل شاکری سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آريا تنها سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 30 استقامت جاده جوانان آقایان 4 0 1401-02-22
مجید شکاری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 12 دورحذفی بزرگسالان آقایان 32 0 1401-02-06
آريا تنها مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 16 1000 متر بزرگسالان آقایان 20 0 1401-02-06
علیرضا زهری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 8 1000 متر بزرگسالان آقایان 47 0 1401-02-06
علیرضا زهری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 11 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 35 0 1401-02-06
ابوالفضل شاکری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
مجید شکاری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 47 0 1401-02-06
ابوالفضل شاکری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 13 اسکرچ بزرگسالان آقایان 29 0 1401-02-06
آريا تنها مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 18 اسپرینت بزرگسالان آقایان 16 0 1401-02-06
علیرضا زهری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 200 0 1401-02-06
سینا امیرلی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
آريا تنها کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
سینا امیرلی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 5 استقامت جاده جوانان آقایان 61 24 1400-08-18
محمد مهدی محمدی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 35 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سینا امیرلی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 15 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
ابوالفضل شاکری لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 29 استقامت جاده جوانان آقایان 8 0 1400-08-18
محمد مهدی محمدی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 14 استقامت جاده جوانان آقایان 29 0 1400-08-18
سینا امیرلی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمد مهدی محمدی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 18 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 29 0 1400-08-18
سینا امیرلی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 8 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 51 0 1400-08-18
آريا تنها مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 21 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
آريا تنها مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
سینا امیرلی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 18 1400-07-27
سینا امیرلی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 6 1400-07-27
ابوالفضل شاکری مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 26 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
آريا تنها مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 20 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27