فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
اصفهان شهر
سپاهان مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
احمد نصرآبادی سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 4 کیرین بزرگسالان آقایان 0 30 1401-08-24
ابوالفضل امین الرعایایی سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 3 کیرین بزرگسالان آقایان 75 36 1401-08-24
محمد دانشورخرم سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 1 کیرین بزرگسالان آقایان 100 60 1401-08-24
محمد گنج خانلو سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم بزرگسالان آقایان 200 60 1401-08-24
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 56 0 1401-08-24
بهنام خليلى خسروشاهى سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 2 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 85 0 1401-08-24
محمد اسماعیل چایچی رقیمی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 67 0 1401-08-24
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 100 0 1401-08-24
ابوالفضل امین الرعایایی لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 200 0 1401-08-24
احمد نصرآبادی لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
محمد دانشورخرم لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
ابوالفضل امین الرعایایی سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 8 1000 متر بزرگسالان آقایان 47 6 1401-08-24
احمد نصرآبادی سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 3 1000 متر بزرگسالان آقایان 75 36 1401-08-24
بهنام خليلى خسروشاهى سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
حامد جنت سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
محمد اسماعیل چایچی رقیمی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
مهدی ناطقی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 200 0 1401-08-24
مهدی ناطقی لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 45 1401-08-24
بهنام خليلى خسروشاهى لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ بزرگسالان آقایان 100 60 1401-08-24
احمد نصرآبادی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 67 30 1401-08-24
محمد دانشورخرم سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 100 60 1401-08-24
مهدی حفیظی درچه تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
فرزاد شهبازی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 19 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
معراج صالح پور تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
علیرضا عبداللهی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی حفیظی درچه تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 36 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی حفیظی درچه تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 31 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 8 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
معراج صالح پور تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 13 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
فرزاد شهبازی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 21 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
علیرضا عبداللهی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
فرزاد شهبازی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 20 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
معراج صالح پور تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی حفیظی درچه تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
فرزاد شهبازی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 13 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
معراج صالح پور تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
علیرضا عبداللهی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
علیرضا عبداللهی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی تور ایران - آذربایجان - م3 تور کلاس 1 تبریز 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
احمد نصرآبادی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 67 30 1401-06-31
محمد دانشورخرم سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 100 60 1401-06-31
محمد اسماعیل چایچی رقیمی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
مهدی ناطقی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
بهنام خليلى خسروشاهى لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 200 0 1401-06-17
حامد جنت لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
محمد اسماعیل چایچی رقیمی لیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 67 30 1401-06-17
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی لیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 100 60 1401-06-17
ابوالفضل امین الرعایایی لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 8 1000 متر بزرگسالان آقایان 47 6 1401-06-17
احمد نصرآبادی لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 3 1000 متر بزرگسالان آقایان 75 36 1401-06-17
محمد گنج خانلو لیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم بزرگسالان آقایان 200 60 1401-06-17
بهنام خليلى خسروشاهى لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 2 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 85 45 1401-06-17
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 56 18 1401-06-17
مهدی ناطقی لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 45 1401-06-17
بهنام خليلى خسروشاهى لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ بزرگسالان آقایان 100 60 1401-06-17
محمد دانشورخرم لیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
ابوالفضل امین الرعایایی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 200 0 1401-06-17
محمد دانشورخرم لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
احمد نصرآبادی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
نیما ناطقی سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 17 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-05-31
محمد اسماعیل چایچی رقیمی سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 15 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-05-31
میرصمد پورسیدی گل آخور سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 11 استقامت جاده آزاد آقایان 35 0 1401-05-31
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 9 استقامت جاده آزاد آقایان 43 3 1401-05-31
محمد گنج خانلو سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 4 استقامت جاده آزاد آقایان 67 30 1401-05-31
بهنام خليلى خسروشاهى سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 36 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-05-31
میرصمد پورسیدی گل آخور سوپرلیگ - تایم تریل - م3 سوپرلیگ نکا 14 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
بهنام خليلى خسروشاهى سوپرلیگ - تایم تریل - م3 سوپرلیگ نکا 5 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 61 6 1401-05-30
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی سوپرلیگ - تایم تریل - م3 سوپرلیگ نکا 3 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 75 12 1401-05-30
محمد اسماعیل چایچی رقیمی سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
بهنام خليلى خسروشاهى سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 56 0 1401-05-02
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 6 1401-05-02
بهنام خليلى خسروشاهى سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1401-05-03
میرصمد پورسیدی گل آخور سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
مهدی ناطقی سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
محمد اسماعیل چایچی رقیمی سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1401-05-03
محمد گنج خانلو سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 60 1401-05-03
محمد اسماعیل چایچی رقیمی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1401-02-27
مهدی ناطقی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
کیارش نادری سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
میرصمد پورسیدی گل آخور سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
بهنام خليلى خسروشاهى سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-28
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 56 0 1401-02-28
میرصمد پورسیدی گل آخور سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1401-02-27
محمد گنج خانلو سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1401-02-27
محمدیاسر سجاد سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 61 6 1401-02-21
معراج صالح پور سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 13 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
علیرضا عبداللهی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 51 0 1401-02-21
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 5 استقامت جاده جوانان آقایان 61 24 1401-02-22
علیرضا عبداللهی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 8 استقامت جاده جوانان آقایان 47 6 1401-02-22
فرزاد شهبازی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
معراج صالح پور سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 11 استقامت جاده جوانان آقایان 35 0 1401-02-22
محمدیاسر سجاد سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمد گنج خانلو کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
محمد گنج خانلو Grand Prix Kayseri (1.2) بین المللی Turkiye 36 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-04-20
احمد نصرآبادی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 2 کیرین بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-19
محمد دانشورخرم مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 1 کیرین بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-19
محمد دانشورخرم مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
احمد نصرآبادی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 200 0 1400-07-18
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
حامد جنت مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
محمد گنج خانلو مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
بهنام خليلى خسروشاهى مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 200 0 1400-07-18
مهدی ناطقی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 12 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
احمد نصرآبادی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 3 اسپرینت بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-24
مهدی ناطقی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 6 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 61 18 1400-08-24
محمدحسین رئیسی مبارکه مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 0 12 1400-08-24
محمد گنج خانلو مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 100 0 1400-08-24
مهدی ناطقی مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
احمد نصرآبادی مرحله دوم لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ مشهد 4 1000 متر بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-24
محمد گنج خانلو مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 1 اومنیوم بزرگسالان آقایان 200 60 1400-08-24
محمدحسین رئیسی مبارکه مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 170 0 1400-08-24
محمد اسماعیل چایچی رقیمی مرحله دوم لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ مشهد 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 60 1400-08-24
مهدی ناطقی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
محمد اسماعیل چایچی رقیمی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
حامد جنت مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
محمد دانشورخرم مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 100 60 1400-08-24
بهنام خليلى خسروشاهى کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 13 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
محمد دانشورخرم مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 1 کیرین بزرگسالان آقایان 100 60 1400-08-24
محمد گنج خانلو مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد 1 اسکرچ بزرگسالان آقایان 100 60 1400-08-24
محمد دانشورخرم مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 200 0 1400-08-24
احمد نصرآبادی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 1 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
احمد نصرآبادی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 2 کیرین بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 9 کیرین بزرگسالان آقایان 0 3 1400-08-24
علیرضا عبداللهی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 10 استقامت جاده جوانان آقایان 39 2 1400-08-18
نیما ناطقی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 3 استقامت جاده جوانان آقایان 75 36 1400-08-18
کیارش نادری مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 1 استقامت جاده جوانان آقایان 100 60 1400-08-18
امیرحسین روحانی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 48 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
حامد جنت کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 46 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
میرصمد پورسیدی گل آخور کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 43 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
علیرضا عبداللهی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 29 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
محمد اسماعیل چایچی رقیمی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 27 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
نیما ناطقی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 11 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
کیارش نادری کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 7 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
محمد گنج خانلو کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 1 استقامت جاده آزاد آقایان 0 40 1400-08-19
مهدی ناطقی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 2 استقامت جاده آزاد آقایان 0 30 1400-08-19
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیرحسین روحانی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 22 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
نیما ناطقی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 85 18 1400-08-18
کیارش نادری مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 61 6 1400-08-18
علیرضا عبداللهی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 15 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
احمد نصرآبادی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 67 30 1400-07-20
بهنام خليلى خسروشاهى مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 24 1400-07-22
محمد گنج خانلو مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1400-08-14
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 6 1000 متر بزرگسالان آقایان 61 18 1400-07-18
محمد گنج خانلو مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 24 1400-07-08
علی اصغر موسی زاده جبدرقی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 24 1400-08-14
میرصمد پورسیدی گل آخور مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 9 1400-08-13
بهنام خليلى خسروشاهى مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 6 1400-08-13
محمد اسماعیل چایچی رقیمی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
محمد اسماعیل چایچی رقیمی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 2 1400-08-14
حامد جنت مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 6 1400-08-14
میرصمد پورسیدی گل آخور مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
محمد گنج خانلو مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم بزرگسالان آقایان 200 60 1400-07-19
معراج صالح پور کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-29
کیارش نادری مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 30 1400-07-27
معراج صالح پور مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین روحانی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
نیما ناطقی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 30 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیرضا عبداللهی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 13 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیرضا عبداللهی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 3 1400-07-27
نیما ناطقی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 22 1400-07-27
کیارش نادری مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 7 1400-07-26
کیارش نادری مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 3 1400-07-27
بهنام خليلى خسروشاهى مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1400-07-22
بهنام خليلى خسروشاهى مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-20
کیارش نادری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 1 استقامت جاده جوانان آقایان 100 60 1400-07-27
بهنام خليلى خسروشاهى مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 2 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 45 1400-07-18
مهدی ناطقی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 45 1400-07-20
محمد دانشورخرم مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-20
محمد گنج خانلو مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-20
محمد گنج خانلو مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-22
مهدی ناطقی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-08
بهنام خليلى خسروشاهى مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1400-07-09
محمد اسماعیل چایچی رقیمی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1400-07-09
بهنام خليلى خسروشاهى مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-20
امیرحسین روحانی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 37 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
امیرحسین روحانی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 19 استقامت جاده جوانان آقایان 18 0 1400-07-27
علی اصغر موسی زاده جبدرقی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
معراج صالح پور مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علی اصغر موسی زاده جبدرقی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
میرصمد پورسیدی گل آخور مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 0 1400-07-22
میرصمد پورسیدی گل آخور مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 0 1400-07-22
کیارش نادری مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 20 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 2 کیرین جوانان آقایان 85 0 1400-01-20
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 8 اسپرینت بزرگسالان آقایان 47 0 1400-05-22
مهدی ناطقی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
محمد اسماعیل چایچی رقیمی مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
محمد دانشورخرم مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 100 0 1400-05-22
حامد جنت مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 3 اسپرینت جوانان آقایان 75 0 1400-01-20
محمد اسماعیل چایچی رقیمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
حامد جنت مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
بهنام خليلى خسروشاهى مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 9 0 1400-07-08
میرصمد پورسیدی گل آخور مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علی اصغر موسی زاده جبدرقی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
امیرحسین روحانی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 23 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 20 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
علیرضا عبداللهی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 11 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
نیما ناطقی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 4 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 2 اسپرینت زیر 23 سال آقایان 85 0 1400-02-26
امیرحسین روحانی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 24 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
نیما ناطقی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 14 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیرضا عبداللهی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 13 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 2 کیرین بزرگسالان آقایان 85 0 1400-04-16
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 3 اسپرینت بزرگسالان آقایان 75 0 1400-04-16
علیرضا عبداللهی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
علیرضا عبداللهی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
میرصمد پورسیدی گل آخور مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
کیارش نادری مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین روحانی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 14 استقامت جاده جوانان آقایان 32 0 1400-07-27
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 12 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
پوریا قنبرزاده جهرمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
نیما ناطقی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 13 استقامت جاده جوانان آقایان 35 0 1400-07-27
نیما ناطقی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 500 متر بزرگسالان آقایان 51 0 1400-05-21