کاپ استانی فارس

مسابقات استانی در بخش کوهستان در رشته کراس کانتری در رده جوانان آقایان
12

تعداد شرکت کنندگان

شیراز

مکان برگزاری

10km

مسافت

1402-11-18

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد