سوپر لیگ - دانهیل - م1

مسابقات سوپرلیگ در بخش کوهستان در رشته دانهیل در رده جوانان آقایان
3

تعداد شرکت کنندگان

اراک

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-05-24

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 هیات کردستان 100
2 هیات سمنان 85
3 بایک شاپ قابلی 75

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد