لیگ کوهستان تهران م1

مسابقات استانی در بخش کوهستان در رشته کراس کانتری در رده زیر 23 سال آقایان
7

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-12-19

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 آزاد 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد