logo icon
ثبت نام

از قبل نام کاربری دارید؟ ازینجا وارد شوید

ورزشکار ارزشمند

به VO2 خوش آمدید

در VO2 می کوشیم استانداردها را به دوچرخه سواری اضافه کنیم

تحول در هر دقیقه
www.vo2.ir
Revolution Per minute ( RPM)