دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

رایدر آزاد

رایدر آزاد
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
حمید پورهاشمی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 1 کریتریوم آزاد آقایان 100 0 1400-01-19
محمد رجبلو جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 2 کریتریوم آزاد آقایان 85 0 1400-01-19
محمد گنج خانلو جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 3 کریتریوم آزاد آقایان 75 0 1400-01-19
بهنام آرین جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 4 کریتریوم آزاد آقایان 67 0 1400-01-19
سعید صفرزاده جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 5 کریتریوم آزاد آقایان 61 0 1400-01-19
میرصمد پورسیدی گل آخور جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 6 کریتریوم آزاد آقایان 56 0 1400-01-19
علی لبیب شتربان جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 7 کریتریوم آزاد آقایان 51 0 1400-01-19
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 8 کریتریوم آزاد آقایان 47 0 1400-01-19
میثم رضائی لایه جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 9 کریتریوم آزاد آقایان 43 0 1400-01-19
محمد اسماعیل چایچی رقیمی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 10 کریتریوم آزاد آقایان 39 0 1400-01-19
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 11 کریتریوم آزاد آقایان 35 0 1400-01-19
حسن سیف الهی فرد جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 12 کریتریوم آزاد آقایان 32 0 1400-01-19
محسن رحمانی بیرق جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 13 کریتریوم آزاد آقایان 29 0 1400-01-19
رامیار قوامی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 14 کریتریوم آزاد آقایان 26 0 1400-01-19
مهرشاد عظیمی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 15 کریتریوم آزاد آقایان 23 0 1400-01-19
مهدی آقاکاشی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 16 کریتریوم آزاد آقایان 20 0 1400-01-19
علیرضا نوعی داشدبی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 19 کریتریوم آزاد آقایان 14 0 1400-01-19
علیرضا صمدی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 17 کریتریوم آزاد آقایان 18 0 1400-01-19
محمد غزنچائی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 18 کریتریوم آزاد آقایان 16 0 1400-01-19
سینا امیرلی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 20 کریتریوم آزاد آقایان 12 0 1400-01-19
حسین علیزاده جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 21 کریتریوم آزاد آقایان 10 0 1400-01-19
ائلمان عابدی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 22 کریتریوم آزاد آقایان 9 0 1400-01-19
محمد رشیدی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 24 کریتریوم آزاد آقایان 7 0 1400-01-19
محمد حقیقی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 23 کریتریوم آزاد آقایان 8 0 1400-01-19
امید اسفندیاری جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 25 کریتریوم آزاد آقایان 6 0 1400-01-19
مجید تقی فر جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 26 کریتریوم آزاد آقایان 5 0 1400-01-19
احسان زمانی فروشانی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 27 کریتریوم آزاد آقایان 4 0 1400-01-19
یاشار معصومی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 28 کریتریوم آزاد آقایان 3 0 1400-01-19
دانیال فرزانه جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 29 کریتریوم آزاد آقایان 2 0 1400-01-19
نيما صمدی فر جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 30 کریتریوم آزاد آقایان 1 0 1400-01-19
میثم دربندی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 31 کریتریوم آزاد آقایان 1 0 1400-01-19
محمد مختاری جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 32 کریتریوم آزاد آقایان 1 0 1400-01-19
ابوذر سعیدی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 33 کریتریوم آزاد آقایان 1 0 1400-01-19
علی حداد قابل جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 34 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
عرشیا سالاردهبارز جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 35 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
احد هاشمی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 36 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مرتضی محمدی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 37 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
رضا بدخشان جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 38 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
آرین شمس جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 39 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
وحید کشاورز جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 40 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
حسین صادق زاده مقری جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 41 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
آرمین میرزائی مقدم جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 42 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
امیررضا رحیمی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 43 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
احسان محمودی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 44 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
محمد درزی رامندی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 45 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
امیرحسین میجوجی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 46 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
میلاد سیف الهی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 47 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
علیرضا عسکریان جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 48 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
عباس همیلی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 49 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
امیرمحمد صبری جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 50 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مرتضی صباغ نیا جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 51 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
علیرضا خدایی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 52 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مهدی حاج سیدجوادی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 53 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سهیل تفرشی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 58 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سیدعلیرضا موسوی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 54 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
نیما ناطقی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 55 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
فرشاد اشتیانی عرقی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 56 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
امیرحسین حاجی اسماعیلیان جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 57 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
محمد صباغ نيا جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 59 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سعید ویس پور جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 60 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
محمدرضا نقی نژاد انصاری جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 61 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
علی ابطحی خرم آبادی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 62 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
محمدرضا ادهمی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 63 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سامان تولده چی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 64 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
امید چراغی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 65 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سهام چراغی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 66 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مسعود خاکی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 67 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سجاد خالقی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 68 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
خلیل خورشید جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 69 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
علیرضا رمضانی دولت آبادی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 70 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
محمدعدنان شاهباز جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 71 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
بهرام شلتوکچی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 72 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
علیرضا صالحی فر جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 74 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مجید علی محمدی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 77 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
حمیدرضا طوسی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 75 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مهدی علمایی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 76 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
آرین شمس2 جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 73 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
امیرحسین غفاری جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 78 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مهدی فخری جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 79 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
آرین قلعه نویی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 80 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
حسین محمدی ها جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 81 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
علی اصغر موسی زاده جبدرقی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 82 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سیدمحمدرضا میریزدی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 83 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مهدی ناطقی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 85 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
کیارش نادری جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 84 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
محمد نصرتی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 86 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
آرش ایروانی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 87 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مهدی آرمون جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 88 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سهیل آصفی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 89 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
یزدانمهر راضی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 90 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
حسام رضائی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 91 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سبحان سلیمانی فر جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 92 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
حسین گودرزی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 93 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
مصطفی لقمانیان جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 94 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سهراب کاویان مهر جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 95 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
فرهاد محمدی جایزه بزرگ سرخه حصار کاپ کلاس 1 تهران 96 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1400-01-19
سینا غلامی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 1 کیرین جوانان آقایان 100 0 1400-01-20
محمدامین رحیم آبادی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 3 کیرین جوانان آقایان 75 0 1400-01-20
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 4 کیرین جوانان آقایان 67 0 1400-01-20
علیرضا شیری مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 5 کیرین جوانان آقایان 61 0 1400-01-20
ایمان رشنو مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 6 کیرین جوانان آقایان 56 0 1400-01-20
معین سعید مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 کیرین جوانان آقایان 51 0 1400-01-20
عباس زارع زاده مهریزی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 8 کیرین جوانان آقایان 47 0 1400-01-20
امیرحسین حیدری مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 9 کیرین جوانان آقایان 43 0 1400-01-20
سپهر خانی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 10 کیرین جوانان آقایان 39 0 1400-01-20
امیرعلی علیزاده قناد مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 11 کیرین جوانان آقایان 35 0 1400-01-20
سهیل عباسیان مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 12 کیرین جوانان آقایان 32 0 1400-01-20
سینا غلامی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 1 اسپرینت جوانان آقایان 100 0 1400-01-20
ایمان رشنو مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 2 اسپرینت جوانان آقایان 85 0 1400-01-20
عباس زارع زاده مهریزی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 4 اسپرینت جوانان آقایان 67 0 1400-01-20
معین سعید مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 5 اسپرینت جوانان آقایان 61 0 1400-01-20
محمدامین رحیم آبادی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 اسپرینت جوانان آقایان 51 0 1400-01-20
ابوالفضل شاهی مریدی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 8 اسپرینت جوانان آقایان 47 0 1400-01-20
علیرضا شیری مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 9 اسپرینت جوانان آقایان 43 0 1400-01-20
محمدحسین فدائی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 11 اسپرینت جوانان آقایان 35 0 1400-01-20
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 12 اسپرینت جوانان آقایان 32 0 1400-01-20
سهیل عشقی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 13 اسپرینت جوانان آقایان 29 0 1400-01-20
محمدمبین ضرابی مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 14 اسپرینت جوانان آقایان 26 0 1400-01-20
امیرعلی علیزاده قناد مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 16 اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1400-01-20
عباس زارع زاده مهریزی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 4 اسپرینت زیر 23 سال آقایان 67 0 1400-02-26
ایمان رشنو مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
سینا غلامی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 1 اسپرینت زیر 23 سال آقایان 100 0 1400-02-26
معین سعید مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 5 اسپرینت زیر 23 سال آقایان 56 0 1400-02-26
محمدامین رحیم آبادی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 3 اسپرینت زیر 23 سال آقایان 75 0 1400-02-26
ابوالفضل شاهی مریدی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
محمدمبین ضرابی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
علیرضا شیری مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 اسپرینت زیر 23 سال آقایان 47 0 1400-02-26
سهیل عشقی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 6 اسپرینت زیر 23 سال آقایان 51 0 1400-02-26
محمدحسین فدائی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
امیرعلی علیزاده قناد مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 10 اسپرینت زیر 23 سال آقایان 35 0 1400-02-26
سهیل عباسیان مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
محمدهادی اسحاقی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
نیما مسافری مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
حسین سعادتی فر مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
امیررضا شکروی مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
محمد بخت آور مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
بنیامین فنایی بنکدار مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد DSQ اسپرینت زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-02-26
آریا فلاح پور نخجیری مرحله اول لیگ استان گیلان استانی کیاشهر DSQ کراس کانتری آزاد آقایان 0 0 1400-03-07
حامد نجاری بلالمی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 0 1400-03-19
بهادر احمدی سیاه مرد مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 0 1400-03-19
فاطمه ولايتی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 2 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 85 0 1400-03-19
سارا برجی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 5 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 61 0 1400-03-19
مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-03-19
کمیل بهزادی پیشکناری مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 0 1400-03-19
محمد بهزادی پیشکناری مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 0 1400-03-19
مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-03-19
مهدی صیاد نظرانداز مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-03-19
حامد خزانی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-03-19
نیما مسافری مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-03-19
سیده مهتاب مصباحی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 2 استقامت جاده جوانان بانوان 85 0 1400-03-19
ایلیا فلاحتی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-03-19
مرتضی قیمی چپروردی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-03-19
بیژن امیرآخوری مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 100 0 1400-03-19
سعید ایوب خدابنده مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-03-19
مجید قیمی چیپروردی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-03-19
مجاهد جمال زاده مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 0 1400-03-19
فرشید صلاحیان کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 75 0 1400-03-21
شایر محمدی کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 7 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 51 0 1400-03-21
علی احمدی اختر کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 2 کراس کانتری جوانان آقایان 85 0 1400-03-21
آریابد داورپناه کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 5 کراس کانتری جوانان آقایان 61 0 1400-03-21
علیرضا اوصانلو کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 9 کراس کانتری جوانان آقایان 43 0 1400-03-21
محمدرضا دلیر کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 10 کراس کانتری جوانان آقایان 39 0 1400-03-21
دانیال روشن ضمیر مستعدین تبریز متولدین 87-88 استانی تبریز 8 استقامت جاده آقایان زیر 14 47 0 1400-04-03
امین علیزاده انتخابی تیم تبریز متولدین 85-86 استانی تبریز 7 کراس کانتری نوجوانان آقایان 51 0 1400-04-03
مهدی نعمتی مستعدین تبریز متولدین 87-88 استانی تبریز 1 استقامت جاده آقایان زیر 14 100 0 1400-04-03
رضا انوری انتخابی تیم تبریز متولدین 85-86 استانی تبریز 8 کراس کانتری نوجوانان آقایان 47 0 1400-04-03
علی فتحی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 4 کراس کانتری جوانان آقایان 67 0 1400-04-03
نیما قسیمی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 8 کراس کانتری جوانان آقایان 47 0 1400-04-03
حسین کاظمی خسرقی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 7 کراس کانتری جوانان آقایان 51 0 1400-04-03
مهدی زینالی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 6 کراس کانتری جوانان آقایان 56 0 1400-04-03
امیر علیزاده انتخابی تیم تبریز متولدین 85-86 استانی تبریز 3 کراس کانتری نوجوانان آقایان 75 0 1400-04-03
صابر مددی شیشوان انتخابی تیم تبریز متولدین 85-86 استانی تبریز 1 کراس کانتری نوجوانان آقایان 100 0 1400-04-03
علی میزبانی مستعدین تبریز متولدین 87-88 استانی تبریز 3 استقامت جاده آقایان زیر 14 75 0 1400-04-03
سهیل پرتونیا تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
علیرضا زهری تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
تینا احمدخواه قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت -- کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1400-05-13
محمد امیریان مهر تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
شهریار زرین فرد تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 13 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
سجاد پایدار شیروانه ده تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
امیر رضایی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
مرتضی خالصی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
امید اسفندیاری تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
شاهین همای اقدم تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
شهرام نوری متنق تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
محمد مختاری تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
رضا الماسی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 5 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
دانیال محلوجی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
بنیامین فنایی بنکدار تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
مهدی صفرپور تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
علی احمد شفیعیون تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
امیر اسدپور اصل تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
محمد پهلوان زاده تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
پیام صدقی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
علی قلی پور تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
مسعود حاجی مهدی حجه فروش تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
پیمان محرمی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سهیل عباسیان مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 9 500 متر بزرگسالان آقایان 43 0 1400-04-16
محمدحسین فدائی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 500 متر بزرگسالان آقایان 51 0 1400-04-16
ابوالفضل شاهی مریدی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 6 500 متر بزرگسالان آقایان 56 0 1400-04-16
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 5 500 متر بزرگسالان آقایان 61 0 1400-04-16
سهیل عشقی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 4 500 متر بزرگسالان آقایان 67 0 1400-04-16
ابوالفضل امین الرعایایی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 3 500 متر بزرگسالان آقایان 75 0 1400-04-16
ایمان رشنو مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 2 500 متر بزرگسالان آقایان 85 0 1400-04-16
معین سعید مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 1 500 متر بزرگسالان آقایان 100 0 1400-04-16
امیرعلی علیزاده قناد مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 10 کیرین بزرگسالان آقایان 39 0 1400-04-16
سهیل عباسیان مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 9 کیرین بزرگسالان آقایان 43 0 1400-04-16
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 6 کیرین بزرگسالان آقایان 56 0 1400-04-16
سهیل عشقی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 5 کیرین بزرگسالان آقایان 61 0 1400-04-16
محمدحسین فدائی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 4 کیرین بزرگسالان آقایان 67 0 1400-04-16
ایمان رشنو مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 3 کیرین بزرگسالان آقایان 75 0 1400-04-16
معین سعید مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 1 کیرین بزرگسالان آقایان 100 0 1400-04-16
محمدمبین ضرابی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 10 اسپرینت بزرگسالان آقایان 39 0 1400-04-16
سهیل عباسیان مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 9 اسپرینت بزرگسالان آقایان 43 0 1400-04-16
سهیل عشقی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 اسپرینت بزرگسالان آقایان 51 0 1400-04-16
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 6 اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 0 1400-04-16
محمدامین رحیم آبادی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 5 اسپرینت بزرگسالان آقایان 61 0 1400-04-16
محمدحسین فدائی مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 67 0 1400-04-16
معین سعید مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 0 1400-04-16
ایمان رشنو مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 100 0 1400-04-16
امیرحسین یاوری تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
نيما صمدی فر تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
غلامرضا محمدیانپور تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
بهرام نجفی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
میلاد حمیدی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
آرمین میرزائی مقدم تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
صادق دلفرح تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
محمدرضا راعی دیزج تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
خلیل خورشید تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
بهنام خليلى خسروشاهى تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
هادی حسینی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
رضا نادرعلی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سعيد باقری علی آباد تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سینا امیرلی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
مهدی زینالی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 12 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
یاشار معصومی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سعید چایچی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
علی ابتکار قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 14 0 1400-04-24
ابراهیم امین الرعایایی قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1400-04-24
مجید بنائی قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1400-04-24
سعید طلایی قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1400-04-24
علی نادری قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1400-04-24
امیرمهدی اولیایی قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1400-04-24
امیرحسین یاوری قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1400-04-24
حمیدرضا طالب قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1400-04-24
محمد بخت آور قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1400-04-24
سیدمحمدرضا میریزدی قهرمانی استان خراسان رضوی استانی نیشابور 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1400-04-24
مرتضی خالصی