دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

هیات نهاوند

هیات نهاوند
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
کسری قیاسی لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
فرشید دادفر لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
علیرضا سیفی لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
وحید صالح لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
علیرضا سیفی لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
کسری قیاسی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 3 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 75 6 1401-03-19
علیرضا سیفی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 14 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 26 0 1401-03-19
کسری قیاسی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 28 استقامت جاده آزاد آقایان 6 0 1401-03-19
علیرضا سیفی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 15 استقامت جاده آزاد آقایان 26 0 1401-03-19
بهزاد ابراهیمی مقدم لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 12 استقامت جاده آزاد آقایان 35 0 1401-03-19
وحید صالح لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 51 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
فرشید دادفر لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 37 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 5 اسکرچ بزرگسالان آقایان 61 12 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 3 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 75 18 1401-02-06
علیرضا سیفی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 دورحذفی بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 6 دورحذفی بزرگسالان آقایان 56 0 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 14 1000 متر بزرگسالان آقایان 26 0 1401-02-06
فرشید دادفر مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 6 1000 متر بزرگسالان آقایان 56 0 1401-02-06
علیرضا سیفی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 12 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 32 0 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
وحید صالح مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 11 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1401-02-06
فرشید دادفر مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-06
علیرضا سیفی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 اسکرچ بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 13 اسپرینت بزرگسالان آقایان 29 0 1401-02-06
علیرضا سیفی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
فرشید دادفر مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 102 0 1401-02-06
مرتضی خالصی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 40 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
افشین دوستی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 31 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 9 اومنیوم بزرگسالان آقایان 0 3 1400-07-19
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 56 12 1400-07-20
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 47 3 1400-07-20
حسین داودیان مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 30 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 8 0 1400-08-13
مرتضی خالصی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 28 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 0 1400-08-13
سعید درگاهی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 9 0 1400-08-14
بهزاد ابراهیمی مقدم مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 6 0 1400-08-14
افشین دوستی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 3 0 1400-08-14
سعید درگاهی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 2 0 1400-07-22
مرتضی خالصی مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 27 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 0 1400-07-22
مرتضی خالصی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 51 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-20
بهزاد ابراهیمی مقدم مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 1 0 1400-07-22
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
بهزاد ابراهیمی مقدم مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-08
سعید درگاهی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1400-07-08
مرتضی خالصی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
افشین دوستی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علیرضا زهری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1400-07-08
افشین دوستی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 36 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 7 0 1400-07-09
افشین دوستی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 42 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
حسین داودیان مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 28 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 9 0 1400-07-22
مسعود پورهمتی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22