دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

صنعت مس رفسنجان

صنعت مس رفسنجان
رفسنجان شهر
علیرضا زینلی مدیر
1399 تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
پارسا خیری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 11 500 متر جوانان آقایان 35 0 1400-05-22
پارسا خیری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 2000 متر جوانان آقایان 51 0 1400-05-22
فرزاد روح اللهی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
فرزاد روح اللهی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت بزرگسالان آقایان 61 24 1400-07-20
مسعود مهدوی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 5 کیرین بزرگسالان آقایان 61 24 1400-07-19
میثم رضائی لایه مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
مسعود مهدوی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-20
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-20
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 60 1400-07-18
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-20
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 7 کیرین بزرگسالان آقایان 51 12 1400-07-19
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-18
محسن رحمانی بیرق مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم بزرگسالان آقایان 150 36 1400-07-19
محسن رحمانی بیرق مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1400-07-18
محسن رحمانی بیرق مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 5 مدیسون بزرگسالان آقایان 61 3 1400-07-20
میثم رضائی لایه مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 5 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 2 1400-07-20
مهدی آرمون مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
امیر حسین محمودی میمند مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 39 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
امیر حسین محمودی میمند مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پارسا خیری مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 31 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
پارسا خیری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 32 استقامت جاده جوانان آقایان 5 0 1400-07-27
پارسا خیری مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 34 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدمعین دهقانی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 45 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
محمدمعین دهقانی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدمعین دهقانی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 38 استقامت جاده جوانان آقایان 3 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
امیرحسین وطن پرست مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 16 استقامت جاده جوانان آقایان 23 0 1400-07-27
سپهر حسین زاده پاریزی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 44 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
محمدمعین دهقانی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 40 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
سپهر حسین زاده پاریزی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 44 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
پارسا خیری مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 49 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
امیر حسین محمودی میمند مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 26 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
امیرحسین وطن پرست مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمدمعین دهقانی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر حسین زاده پاریزی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 46 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پارسا خیری مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیر حسین محمودی میمند مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 41 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر حسین زاده پاریزی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 40 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدمعین دهقانی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 39 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پارسا خیری مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-07-27
مهدی آرمون کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
محمدرسول امرالهی دهنوی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 25 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محسن رحمانی بیرق کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
ساناز ایرانمنش مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
ساناز ایرانمنش مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیر حسین محمودی میمند موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 15 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدمعین دهقانی موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 16 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدمعین دهقانی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 13 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محسن رحمانی بیرق مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
محسن رحمانی بیرق مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
محسن رحمانی بیرق مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1400-08-24
مسعود مهدوی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 0 6 1400-08-24
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ مشهد 4 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-24
محسن رحمانی بیرق کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 5 استقامت جاده آزاد آقایان 0 16 1400-08-19
فرزاد روح اللهی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیر حسین محمودی میمند موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 11 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدرسول امرالهی دهنوی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 20 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سپهر حسین زاده پاریزی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 15 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 2 اومنیوم بزرگسالان آقایان 170 45 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 75 0 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 6 کیرین بزرگسالان آقایان 56 18 1400-08-24
مسعود مهدوی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 10 کیرین بزرگسالان آقایان 47 2 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
مسعود مهدوی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ مشهد 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
علی خادم مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
سینا غلامی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 3 استقامت جاده جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
امید گلستانی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 19 استقامت جاده جوانان آقایان 18 0 1401-02-22
امیر حسین محمودی میمند سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
پارسا خیری سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 31 استقامت جاده جوانان آقایان 3 0 1401-02-22
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 10 اسپرینت جوانان آقایان 39 2 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
امیر حسین محمودی میمند سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
پارسا خیری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
پارسا خیری سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 22 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 12 0 1401-02-21
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران DNF تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
سپهر حسین زاده پاریزی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 30 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 5 0 1401-02-21
امید گلستانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 47 3 1401-02-22
سپهر حسین زاده پاریزی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 16 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 1000 متر جوانان آقایان 67 30 1401-02-22