هورسان رامسر

هورسان رامسر
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
شمس اله مظاهری درزی محله لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
حسین عسکری لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1401-12-19
محمد درزی رامندی لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
مهدی آقاکاشی لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1401-12-19
مهدی آرمون لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
مهدی آقاکاشی لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1401-12-20
محسن رحمانی بیرق لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1401-12-20
محمد درزی رامندی لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1401-12-20
مهدی آقاکاشی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
حسین عسکری سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1401-05-31
محمد درزی رامندی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1401-05-31
بهنام آرین سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1401-05-31
محسن رحمانی بیرق سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
حسین عسکری سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 1 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 100 30 1401-05-30
مهدی آرمون سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 13 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
بهنام آرین سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 9 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 47 0 1401-05-30
بهنام آرین سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1401-05-02
محمد درزی رامندی سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
حسین عسکری سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1401-05-02
مهدی آقاکاشی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1401-05-03
حسین عسکری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 6 1401-05-03
بهنام آرین سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1401-05-03
محمد درزی رامندی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
محسن رحمانی بیرق سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
مهدی آرمون سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
علی اصدقی قره بابائی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 50 سال به بالا کاپ کلاس 3 تنکابن 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
عزت اله مظاهری جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 50 سال به بالا کاپ کلاس 3 تنکابن 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
شمس اله مظاهری درزی محله جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 50 سال به بالا کاپ کلاس 3 تنکابن 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
سعید موسی طالشی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-03
علی ابراهیمیان جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 40 سال تا 49 کاپ کلاس 3 تنکابن 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
محمد بهزادی پیشکناری جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 40 سال تا 49 کاپ کلاس 3 تنکابن 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
امیرمهدی شریف سلیمی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-04-03
بهنام آرین سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 6 1401-02-28
حسین عسکری سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1401-02-28
مهدی آرمون سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
مهدی آرمون سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1401-02-27
محمد درزی رامندی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 6 1401-02-27
بهنام آرین سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1401-02-27
محسن رحمانی بیرق سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
مهدی آقاکاشی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
سیدمحمدتقی شفائی تنکابنی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 13 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
محمد بهزادی پیشکناری جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
عزت اله مظاهری جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
شمس اله مظاهری درزی محله جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
متین مهدوی دهاقانی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-28
شمس اله مظاهری درزی محله کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 44 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
محمد بهزادی پیشکناری کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 39 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
مهدی آرمون مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
میثم رضائی لایه مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1400-08-13
بهنام آرین سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1400-07-22
محسن رحمانی بیرق سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1400-07-22
میثم رضائی لایه سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1400-07-22
میثم رضائی لایه سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1400-08-14
بهنام آرین مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1400-08-13
بهنام آرین سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-14
مهدی آقاکاشی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
محمدرضا ادهمی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
محسن رحمانی بیرق سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1400-08-14
عزت اله مظاهری مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 18 استقامت جاده آزاد آقایان 16 0 1400-08-07
محمد بهزادی پیشکناری مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 9 استقامت جاده آزاد آقایان 43 0 1400-08-07
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 10 استقامت جاده آزاد آقایان 39 0 1400-08-07
متین مهدوی دهاقانی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 4 استقامت جاده آزاد آقایان 67 0 1400-08-07
میثم رضائی لایه کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
کمیل بهزادی پیشکناری مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 3 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 75 0 1400-07-16
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 3 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
محمد بهزادی پیشکناری مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 3 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
امین پورنجف مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 3 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-07-30
میثم رضائی لایه مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
بهنام آرین مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 6 1400-07-08
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1400-07-22
بهنام آرین مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1400-07-09
محمد بهزادی پیشکناری مسابقه انتخابی استان مازندران استانی ساری 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 0 1400-04-04
کمیل بهزادی پیشکناری مسابقه انتخابی استان مازندران استانی ساری 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 0 1400-04-04
شمس اله مظاهری درزی محله تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
مهدی آرمون مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
مهدی آقاکاشی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
محمدرضا ادهمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 5 0 1400-07-08
محمد بهزادی پیشکناری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
محسن رحمانی بیرق مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1400-07-08
کمیل بهزادی پیشکناری مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1400-06-26
محمد بهزادی پیشکناری مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 0 1400-06-26
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله اول لیگ مازندران (بالای 45 سال) استانی میاندرود ساری 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 43 0 1400-06-26
محمد بهزادی پیشکناری مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 3 دورحذفی آزاد آقایان 75 0 1400-07-02
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 13 دورحذفی آزاد آقایان 29 0 1400-07-02
عزت اله مظاهری مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 26 دورحذفی آزاد آقایان 5 0 1400-07-02
متین مهدوی دهاقانی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 4 دورحذفی آزاد آقایان 67 0 1400-07-02
محمدرضا ادهمی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 67 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
مهدی آرمون مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1400-07-22
مهدی آقاکاشی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 25 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
عزت اله مظاهری مرحله اول لیگ مازندران (بالای 45 سال) استانی میاندرود ساری 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 18 0 1400-06-26
مهدی آرمون مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 47 0 1400-07-09
محمدرضا ادهمی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
محمد بهزادی پیشکناری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 57 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
بهنام آرین کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 1 استقامت جاده آزاد آقایان 100 0 1400-03-06
میثم رضائی لایه کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 2 استقامت جاده آزاد آقایان 85 0 1400-03-06
محسن رحمانی بیرق کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 4 استقامت جاده آزاد آقایان 67 0 1400-03-06
محمدرضا ادهمی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 9 استقامت جاده آزاد آقایان 43 0 1400-03-06
مهدی آرمون کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 10 استقامت جاده آزاد آقایان 39 0 1400-03-06
حمیدرضا گوهر رستمی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 20 استقامت جاده آزاد آقایان 12 0 1400-03-06
محمد بهزادی پیشکناری کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 21 استقامت جاده آزاد آقایان 10 0 1400-03-06
مهدی آقاکاشی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
متین مهدوی دهاقانی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1400-06-26
اکبر کلانتری کاپ رامسر کاپ کلاس 1 رامسر 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 75 0 1400-03-06
شمس اله مظاهری درزی محله کاپ رامسر کاپ کلاس 1 رامسر 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 67 0 1400-03-06
عزت اله مظاهری کاپ رامسر کاپ کلاس 1 رامسر 5 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 61 0 1400-03-06