هورسان رامسر

هورسان رامسر
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سینا امیرلی جام آزاد شهید شیرودی تنکابن کاپ کلاس 1 تنکابن 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 2 1403-02-21
سینا امیرلی جام آزاد شهر آفتاب کاپ کلاس 2 تهران 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1403-02-17
مهدی آرمون لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-22
مهدی آقاکاشی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1402-08-22
رامیار قوامی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 0 1402-08-22
محسن رحمانی بیرق لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1402-08-22
سینا امیرلی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-22
احمد بهزادی پیشکناری لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-22
مهدی آرمون لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 56 0 1402-08-22
رامیار قوامی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1402-08-22
مهدی آقاکاشی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-22
مهدی آرمون لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 6 1402-07-26
مهدی آقاکاشی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-26
رامیار قوامی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 56 0 1402-07-26
مهدی آقاکاشی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1402-07-27
محسن رحمانی بیرق لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-27
مهدی آرمون لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-27
محمد بهزادی پیشکناری لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-27
سینا امیرلی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1402-07-27
رامیار قوامی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1402-07-27
رامیار قوامی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-27
مهدی آقاکاشی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1402-05-27
مهدی آرمون لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 56 0 1402-05-27
رامیار قوامی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
سینا امیرلی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
مهدی آرمون لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
محسن رحمانی بیرق لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1402-05-28
مهدی آقاکاشی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1402-05-28
محمد بهزادی پیشکناری لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1402-05-28
شمس اله مظاهری درزی محله لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
حسین عسکری لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1401-12-19
محمد درزی رامندی لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
مهدی آقاکاشی لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1401-12-19
مهدی آرمون لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
مهدی آقاکاشی لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1401-12-20
محسن رحمانی بیرق لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1401-12-20
محمد درزی رامندی لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1401-12-20
مهدی آقاکاشی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
حسین عسکری سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1401-05-31
محمد درزی رامندی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1401-05-31
بهنام آرین سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1401-05-31
محسن رحمانی بیرق سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
حسین عسکری سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 1 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 100 30 1401-05-30
مهدی آرمون سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 13 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
بهنام آرین سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 9 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 47 0 1401-05-30
بهنام آرین سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1401-05-02
محمد درزی رامندی سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
حسین عسکری سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1401-05-02
مهدی آقاکاشی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1401-05-03
حسین عسکری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 6 1401-05-03
بهنام آرین سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1401-05-03
محمد درزی رامندی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
محسن رحمانی بیرق سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
مهدی آرمون سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
علی اصدقی قره بابائی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 50 سال به بالا کاپ کلاس 3 تنکابن 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
عزت اله مظاهری جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 50 سال به بالا کاپ کلاس 3 تنکابن 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
شمس اله مظاهری درزی محله جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 50 سال به بالا کاپ کلاس 3 تنکابن 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
سعید موسی طالشی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-03
علی ابراهیمیان جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 40 سال تا 49 کاپ کلاس 3 تنکابن 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
محمد بهزادی پیشکناری جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 40 سال تا 49 کاپ کلاس 3 تنکابن 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
امیرمهدی شریف سلیمی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-04-03
بهنام آرین سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 6 1401-02-28
حسین عسکری سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1401-02-28
مهدی آرمون سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
مهدی آرمون سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1401-02-27
محمد درزی رامندی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 6 1401-02-27
بهنام آرین سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1401-02-27
محسن رحمانی بیرق سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
مهدی آقاکاشی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
سیدمحمدتقی شفائی تنکابنی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 13 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
محمد بهزادی پیشکناری جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
عزت اله مظاهری جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
شمس اله مظاهری درزی محله جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
متین مهدوی دهاقانی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-28
شمس اله مظاهری درزی محله کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 44 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
محمد بهزادی پیشکناری کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 39 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
مهدی آرمون مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
میثم رضائی لایه مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1400-08-13
بهنام آرین سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1400-07-22
محسن رحمانی بیرق سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1400-07-22
میثم رضائی لایه سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1400-07-22
میثم رضائی لایه سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1400-08-14
بهنام آرین مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 18 1400-08-13
بهنام آرین سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-14
مهدی آقاکاشی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
محمدرضا ادهمی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
محسن رحمانی بیرق سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1400-08-14
عزت اله مظاهری مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 18 استقامت جاده آزاد آقایان 16 0 1400-08-07
محمد بهزادی پیشکناری مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 9 استقامت جاده آزاد آقایان 43 0 1400-08-07
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 10 استقامت جاده آزاد آقایان 39 0 1400-08-07
متین مهدوی دهاقانی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 4 استقامت جاده آزاد آقایان 67 0 1400-08-07
میثم رضائی لایه کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
کمیل بهزادی پیشکناری مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 3 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 75 0 1400-07-16
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 3 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
محمد بهزادی پیشکناری مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 3 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
امین پورنجف مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 3 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-07-30
میثم رضائی لایه مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
بهنام آرین مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 6 1400-07-08
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1400-07-22
بهنام آرین مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1400-07-09
محمد بهزادی پیشکناری مسابقه انتخابی استان مازندران استانی ساری 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 0 1400-04-04
کمیل بهزادی پیشکناری مسابقه انتخابی استان مازندران استانی ساری 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 0 1400-04-04
شمس اله مظاهری درزی محله تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
مهدی آرمون مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
مهدی آقاکاشی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
محمدرضا ادهمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 5 0 1400-07-08
محمد بهزادی پیشکناری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
محسن رحمانی بیرق مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1400-07-08
کمیل بهزادی پیشکناری مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1400-06-26
محمد بهزادی پیشکناری مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 0 1400-06-26
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله اول لیگ مازندران (بالای 45 سال) استانی میاندرود ساری 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 43 0 1400-06-26
محمد بهزادی پیشکناری مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 3 دورحذفی آزاد آقایان 75 0 1400-07-02
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 13 دورحذفی آزاد آقایان 29 0 1400-07-02
عزت اله مظاهری مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 26 دورحذفی آزاد آقایان 5 0 1400-07-02
متین مهدوی دهاقانی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 4 دورحذفی آزاد آقایان 67 0 1400-07-02
محمدرضا ادهمی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 67 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
مهدی آرمون مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1400-07-22
مهدی آقاکاشی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 25 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
عزت اله مظاهری مرحله اول لیگ مازندران (بالای 45 سال) استانی میاندرود ساری 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 18 0 1400-06-26
مهدی آرمون مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 47 0 1400-07-09
محمدرضا ادهمی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
محمد بهزادی پیشکناری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 57 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
بهنام آرین کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 1 استقامت جاده آزاد آقایان 100 0 1400-03-06
میثم رضائی لایه کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 2 استقامت جاده آزاد آقایان 85 0 1400-03-06
محسن رحمانی بیرق کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 4 استقامت جاده آزاد آقایان 67 0 1400-03-06
محمدرضا ادهمی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 9 استقامت جاده آزاد آقایان 43 0 1400-03-06
مهدی آرمون کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 10 استقامت جاده آزاد آقایان 39 0 1400-03-06
حمیدرضا گوهر رستمی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 20 استقامت جاده آزاد آقایان 12 0 1400-03-06
محمد بهزادی پیشکناری کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 21 استقامت جاده آزاد آقایان 10 0 1400-03-06
مهدی آقاکاشی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
متین مهدوی دهاقانی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1400-06-26
اکبر کلانتری کاپ رامسر کاپ کلاس 1 رامسر 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 75 0 1400-03-06
شمس اله مظاهری درزی محله کاپ رامسر کاپ کلاس 1 رامسر 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 67 0 1400-03-06
عزت اله مظاهری کاپ رامسر کاپ کلاس 1 رامسر 5 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 61 0 1400-03-06