اعتماد کالا یزد

اعتماد کالا یزد
یزد شهر
سید مصطفی سیدرضائی مدیر
۱۳۹۸ تاسیس
گروه بازرگانی اعتماد کالا اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 56 18 1401-12-10
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر دورامتیازی م2 سوپرلیگ تهران 2 دورامتیازی جوانان آقایان 85 0 1401-12-10
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ جوانان آقایان 67 30 1401-12-10
دانیال فرزانه سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
دانیال فرزانه سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
علی احمدی اختر کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 3 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
فاطمه فیضی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران 9 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 3 1400-08-04
ساجده سیاحیان مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 3 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 75 36 1400-09-02
فروزان عبدالهی عرب مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 5 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 61 24 1400-09-02
سمیه یزدانی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 4 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 67 30 1400-09-02
فاطمه فیضی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 11 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-09-02
ساجده سیاحیان مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 67 9 1400-09-03
سمیه یزدانی مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 100 30 1400-09-03
ستاره زرگر مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
ساجده سیاحیان مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
ساجده سیاحیان مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
ستاره زرگر مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران -- 1000 متر بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
دانیال فرزانه مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
دانیال فرزانه مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
دانیال فرزانه مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
دانیال فرزانه مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
دانیال فرزانه مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
علی احمدی اختر لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 23 استقامت جاده جوانان آقایان 12 0 1400-08-18
پرهام شهسواری لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 15 استقامت جاده جوانان آقایان 26 0 1400-08-18
دانیال فرزانه لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 13 استقامت جاده جوانان آقایان 32 0 1400-08-18
آتبین بهزاد لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 24 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
شایان منتظری هدش لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
دانیال فرزانه مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
پرهام شهسواری مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 100 30 1400-08-18
آتبین بهزاد مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 6 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 56 0 1400-08-18
علی احمدی اختر مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 11 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
آتوسا عباسی مغانکی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت بزرگسالان بانوان 75 36 1400-08-04
ستاره زرگر مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران -- کیرین بزرگسالان بانوان 0 36 1400-08-05
آتوسا عباسی مغانکی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 3 500 متر بزرگسالان بانوان 0 36 1400-08-04
ساجده سیاحیان مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 0 36 1400-08-05
سمیه یزدانی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران 4 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 67 30 1400-08-04
فروزان عبدالهی عرب مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران 6 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 56 18 1400-08-04
فروزان عبدالهی عرب مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم بزرگسالان بانوان 200 60 1400-08-05
ساجده سیاحیان مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران 1 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 100 60 1400-08-04
ساجده سیاحیان مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 61 6 1400-08-05
سمیه یزدانی مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 85 18 1400-08-05
فاطمه فیضی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 85 45 1400-08-05
ستاره زرگر مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 1 500 متر بزرگسالان بانوان 100 60 1400-08-04
ستاره زرگر مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت بزرگسالان بانوان 100 60 1400-08-04
فروزان عبدالهی عرب مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ بزرگسالان بانوان 100 60 1400-08-04
ساجده سیاحیان مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ بزرگسالان بانوان 0 45 1400-08-04
علی احمدی اختر مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 8 1400-07-25
دانیال فرزانه مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حسن علاء جمیل مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
آتبین بهزاد مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 31 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پرهام شهسواری مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 12 1400-07-27
علی احمدی اختر مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 30 1400-07-27
پرهام شهسواری مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 3 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 1 1400-07-26
دانیال فرزانه مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 20 استقامت جاده جوانان آقایان 16 0 1400-07-27
حسن علاء جمیل مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 23 استقامت جاده جوانان آقایان 10 0 1400-07-27
شایان منتظری هدش مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
آتبین بهزاد مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 28 استقامت جاده جوانان آقایان 9 0 1400-07-27
محمد هاشمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 37 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حسن علاء جمیل مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 27 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
شایان منتظری هدش مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 22 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
دانیال فرزانه مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 19 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
علی احمدی اختر مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 6 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
شایان منتظری هدش مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علی احمدی اختر مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 19 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حسن علاء جمیل مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
دانیال فرزانه مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پرهام شهسواری مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پرهام شهسواری مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
شایان منتظری هدش مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
شایان منتظری هدش مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 31 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
دانیال فرزانه مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 13 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
حسن علاء جمیل مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 19 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
دانیال فرزانه مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 13 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حسن علاء جمیل مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 19 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25