صرافی کایا ارس

صرافی کایا ارس
جلفا شهر
سمیه عابدینی مدیر
1400 تاسیس
شرکت تضامنی رسولزاده و شرکا اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
محمدعدنان شاهباز تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی علیزاده تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 31 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 20 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی مطاعی سفیده خوان تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 16 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمد درزی رامندی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی علیزاده تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی مطاعی سفیده خوان تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی علیزاده تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 19 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدعدنان شاهباز تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 20 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 28 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی علیزاده تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدعدنان شاهباز تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمد درزی رامندی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 19 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی مطاعی سفیده خوان تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 12 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدعدنان شاهباز تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
مهدی مطاعی سفیده خوان تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 20 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمد درزی رامندی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمد درزی رامندی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 4 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمد درزی رامندی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 3 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 75 12 1401-02-21
مهدی علیزاده سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
مهدی مطاعی سفیده خوان سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 6 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 56 0 1401-02-21
محمد درزی رامندی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 1 استقامت جاده جوانان آقایان 100 60 1401-02-22
مهدی مطاعی سفیده خوان سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 9 استقامت جاده جوانان آقایان 43 3 1401-02-22
محمدسینا ربیعی کرهرودی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 12 1401-02-22
مهدی علیزاده سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
علیسان فاتحی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ایلیا معماریان جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-28
محمد درزی رامندی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 8 استقامت جاده جوانان آقایان 47 6 1400-08-18
ابوالفضل معافی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 31 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
محمد درزی رامندی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 23 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
آرین شمس مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 20 استقامت جاده جوانان آقایان 14 0 1400-08-18
آرین شمس مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 13 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 35 0 1400-08-18
ابوالفضل معافی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 11 استقامت جاده جوانان آقایان 35 0 1400-08-18
علیسان فاتحی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
محمد درزی رامندی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 43 0 1400-08-18
ابوالفضل معافی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 14 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
ابوالفضل معافی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 9 استقامت جاده جوانان آقایان 51 3 1400-07-27
ابوالفضل معافی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
عباس فرحان خضیر مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
ابوالفضل معافی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 8 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیسان فاتحی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
یزدان ایمان زاده مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
عباس فرحان خضیر مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 32 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
عباس فرحان خضیر مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 5 1400-07-27
سید محمد کاظم هاشمیان مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 34 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
علیسان فاتحی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 39 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
عباس فرحان خضیر مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 17 استقامت جاده جوانان آقایان 20 0 1400-07-27
ایلیا معماریان مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 31 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
ابوالفضل معافی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 24 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
علیسان فاتحی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 23 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
علیسان فاتحی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
یزدان ایمان زاده مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
عباس فرحان خضیر مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 13 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
عباس فرحان خضیر مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
علیسان فاتحی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سید محمد کاظم هاشمیان مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 40 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
ایلیا معماریان مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 30 استقامت جاده جوانان آقایان 7 0 1400-07-27
ایلیا معماریان مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
ابوالفضل معافی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 23 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
ایلیا معماریان مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
عباس فرحان خضیر مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سید محمد کاظم هاشمیان مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 43 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیسان فاتحی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
ایلیا معماریان مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 32 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
ایلیا معماریان مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 40 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
ابوالفضل معافی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 34 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سید محمد کاظم هاشمیان مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 41 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
ابوالفضل معافی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 23 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27