شرکت عمران سهند

شرکت عمران سهند
تبریز شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
پوریا یعقوبی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
پوریا یعقوبی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-28
سبحان الدین فخیمی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 18 1400-08-18
یاشار معصومی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1400-08-18
ائلمان عابدی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 2 استقامت جاده جوانان آقایان 85 45 1400-08-18
محمد رضا صادق زاده اقدم کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 47 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
پوریا یعقوبی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 30 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سبحان الدین فخیمی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 16 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
یاشار معصومی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 12 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
ائلمان عابدی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 10 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت -- اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمد رضا صادق زاده اقدم لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
یاشار معصومی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 3 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 75 12 1400-08-18
ائلمان عابدی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 4 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 67 9 1400-08-18
پوریا یعقوبی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
یاشار معصومی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 3 استقامت جاده جوانان آقایان 75 36 1400-07-27
سبحان الدین فخیمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1400-07-27
پوریا یعقوبی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 12 1400-07-27
یاشار معصومی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 4 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 9 1400-07-27
یاشار معصومی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا DNS استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-07
پوریا یعقوبی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-29
پوریا یعقوبی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 16 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-07-27
پوریا یعقوبی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 4 1400-07-26
ائلمان عابدی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 18 1400-07-27
پوریا یعقوبی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 33 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پوریا یعقوبی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 40 1400-07-27
پوریا یعقوبی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 3 1400-07-25
یاشار معصومی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-07-27
محمد رضا صادق زاده اقدم مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 6 1400-07-27
ائلمان عابدی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 2 استقامت جاده جوانان آقایان 85 45 1400-07-27
محمد رضا صادق زاده اقدم مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سبحان الدین فخیمی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
یاشار معصومی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سبحان الدین فخیمی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 18 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
یاشار معصومی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمد رضا صادق زاده اقدم مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
آتبین بهزاد مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمد رضا صادق زاده اقدم مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سبحان الدین فخیمی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
آتبین بهزاد مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
یاشار معصومی خط امتیازی مرحله اول تور کلاس 1 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 6 0 1400-07-26
آتبین بهزاد مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 32 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
آتبین بهزاد مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
یاشار معصومی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سبحان الدین فخیمی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 16 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد رضا صادق زاده اقدم مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27