شرکت عمران سهند

شرکت عمران سهند
تبریز شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
پوریا یعقوبی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-28
سبحان الدین فخیمی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 18 1400-08-18
یاشار معصومی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1400-08-18
ائلمان عابدی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 2 استقامت جاده جوانان آقایان 85 45 1400-08-18
محمد رضا صادق زاده اقدم کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 47 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
پوریا یعقوبی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 30 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سبحان الدین فخیمی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 16 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
یاشار معصومی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 12 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
ائلمان عابدی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 10 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت -- اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
ائلمان عابدی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
پوریا یعقوبی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
محمد رضا صادق زاده اقدم مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
یاشار معصومی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 3 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 75 12 1400-08-18
ائلمان عابدی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 4 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 67 9 1400-08-18
پوریا یعقوبی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
یاشار معصومی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 3 استقامت جاده جوانان آقایان 75 36 1400-07-27
سبحان الدین فخیمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1400-07-27
پوریا یعقوبی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 12 1400-07-27
یاشار معصومی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 4 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 9 1400-07-27
یاشار معصومی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا DNS استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-07
پوریا یعقوبی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-29
پوریا یعقوبی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 16 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-07-27
پوریا یعقوبی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 4 1400-07-26
ائلمان عابدی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 18 1400-07-27
پوریا یعقوبی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 33 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پوریا یعقوبی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 40 1400-07-27
پوریا یعقوبی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 3 1400-07-25
یاشار معصومی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-07-27
محمد رضا صادق زاده اقدم مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 6 1400-07-27
ائلمان عابدی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 2 استقامت جاده جوانان آقایان 85 45 1400-07-27
محمد رضا صادق زاده اقدم مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سبحان الدین فخیمی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
یاشار معصومی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سبحان الدین فخیمی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 18 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
یاشار معصومی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمد رضا صادق زاده اقدم مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
آتبین بهزاد مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمد رضا صادق زاده اقدم مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سبحان الدین فخیمی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
آتبین بهزاد مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
یاشار معصومی خط امتیازی مرحله اول تور کلاس 1 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 6 0 1400-07-26
آتبین بهزاد مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 32 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
آتبین بهزاد مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
یاشار معصومی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سبحان الدین فخیمی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 16 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد رضا صادق زاده اقدم مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27