برج پلیمر اصفهان

برج پلیمر اصفهان
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
ریحانه خاتونی داریان مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 100 30 1401-02-16
فروزان عبدالهی عرب مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 39 0 1401-02-16
سلماز کربلایی سعدآباد سوپرلیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 5 500 متر بزرگسالان بانوان 61 24 1401-05-01
آتوسا عباسی مغانکی سوپرلیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 2 500 متر بزرگسالان بانوان 85 45 1401-05-01
ریحانه خاتونی داریان لیگ - اسکرچ - م2 سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ بزرگسالان بانوان 67 30 1401-05-01
ملینا صابری فر لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 43 3 1401-05-01
ریحانه خاتونی داریان لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 75 36 1401-05-01
سلماز کربلایی سعدآباد لیگ - دورامتیازی - م2 سوپرلیگ تهران 8 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 47 6 1401-05-01
ریحانه خاتونی داریان لیگ - دورامتیازی - م2 سوپرلیگ تهران 3 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 75 36 1401-05-01
ریحانه خاتونی داریان لیگ -تیم اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
آتوسا عباسی مغانکی لیگ -تیم اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 200 0 1401-05-01
ملینا صابری فر لیگ -تیم اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
سلماز کربلایی سعدآباد لیگ -کایرین - م2 سوپرلیگ تهران 5 کیرین بزرگسالان بانوان 61 24 1401-05-01
آتوسا عباسی مغانکی لیگ -کایرین - م2 سوپرلیگ تهران 2 کیرین بزرگسالان بانوان 85 45 1401-05-01
ریحانه خاتونی داریان لیگ - اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت بزرگسالان بانوان 75 36 1401-05-01
آتوسا عباسی مغانکی لیگ - اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت بزرگسالان بانوان 100 60 1401-05-01
الهه امامی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ جوانان بانوان 51 12 1401-02-18
الهه امامی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 85 45 1401-02-18
ریحانه خاتونی داریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 5 کیرین بزرگسالان بانوان 61 24 1401-02-18
فروزان عبدالهی عرب سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 کیرین بزرگسالان بانوان 85 45 1401-02-18
فروزان عبدالهی عرب سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 85 45 1401-02-18
ریحانه خاتونی داریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 100 60 1401-02-18
فروزان عبدالهی عرب سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ بزرگسالان بانوان 85 45 1401-02-18
ریحانه خاتونی داریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ بزرگسالان بانوان 100 60 1401-02-18
ریحانه خاتونی داریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 5 500 متر بزرگسالان بانوان 61 24 1401-02-18
فروزان عبدالهی عرب سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 500 متر بزرگسالان بانوان 75 36 1401-02-18
ریحانه خاتونی داریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-18
فروزان عبدالهی عرب سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-18
ملینا صابری فر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 170 0 1401-02-18