تکدانه مرند

تکدانه مرند
مرند شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
رضا بدخشان مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 6 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیرضا خدایی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 19 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد مهدی محمدی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 15 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
رضا بدخشان مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 37 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
علیرضا خدایی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 38 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمد مهدی محمدی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیرضا خدایی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 22 استقامت جاده جوانان آقایان 12 0 1400-07-27
رضا بدخشان مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 21 استقامت جاده جوانان آقایان 14 0 1400-07-27
محمد مهدی محمدی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 21 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
سینا امیرلی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 16 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
ائلمان عابدی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 15 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
علیرضا خدایی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد مهدی محمدی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 22 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سینا امیرلی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
ائلمان عابدی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
ائلمان عابدی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 16 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سینا امیرلی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 14 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
علیرضا خدایی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 24 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
ائلمان عابدی خط امتیازی مرحله اول تور کلاس 1 مرند 3 استقامت جاده جوانان آقایان 2 0 1400-07-26
محمد مهدی محمدی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 22 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
رضا بدخشان مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
رضا بدخشان مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 30 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
ائلمان عابدی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 14 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سینا امیرلی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 12 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27