11

تعداد مسابقات

209

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

بهرام نجفی

بهرام نجفی
19
26 سن UCI
---- قد
---- وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p