نساجی جلفا کاران ارس

نساجی جلفا کاران ارس
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
آرتین صدیقی لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-20
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 47 0 1402-02-20
محمدعدنان شاهباز لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 51 0 1402-02-20
متین یعقوبی تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
ارشیا امیران آهنگر تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
ارشیا امیران آهنگر تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 34 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
متین یعقوبی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
ارشیا امیران آهنگر تور مرند(2.1) م3 بین المللی Iran 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
متین یعقوبی تور مرند(2.1) م3 بین المللی Iran 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) م3 بین المللی Iran 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
متین یعقوبی تور مرند(2.1) م2 بین المللی 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
محمدعدنان شاهباز تور مرند(2.1) م2 بین المللی 13 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) م2 بین المللی 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
محمدعدنان شاهباز تور مرند(2.1) م1 بین المللی Iran 22 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
آرتین صدیقی تور مرند(2.1) م1 بین المللی Iran DNF تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
متین یعقوبی تور مرند(2.1) م1 بین المللی Iran 36 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
ارشیا امیران آهنگر تور مرند(2.1) م1 بین المللی Iran 33 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) م1 بین المللی Iran 30 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
متین یعقوبی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 2 1402-02-21
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 12 1402-02-21
محمدعدنان شاهباز لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 5 استقامت جاده جوانان آقایان 61 24 1402-02-21
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1402-02-21
آرتین صدیقی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-21
محمد درزی رامندی لیگ برتر تایم تریل جوانان تهران م2 سوپرلیگ تهران 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 56 0 1401-12-25
مهدی علیزاده لیگ برتر تایم تریل جوانان تهران م2 سوپرلیگ تهران 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 61 0 1401-12-25
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر استقامت جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 12 1401-12-24
محمد درزی رامندی لیگ برتر استقامت جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 2 استقامت جاده جوانان آقایان 85 45 1401-12-24
محمدعدنان شاهباز لیگ برتر استقامت جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 19 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-12-24
متین یعقوبی لیگ برتر استقامت جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 14 استقامت جاده جوانان آقایان 29 0 1401-12-24
مهدی علیزاده لیگ برتر استقامت جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-12-24