نساجی جلفا کاران ارس

نساجی جلفا کاران ارس
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
محمد درزی رامندی لیگ برتر جوانان م2 سوپرلیگ تهران 6 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 56 0 1401-12-25
مهدی علیزاده لیگ برتر جوانان م2 سوپرلیگ تهران 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 61 6 1401-12-25
آرتین صدیقی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 100 60 1402-07-21
متین یعقوبی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی جوانان آقایان 56 18 1402-07-21
آرتین صدیقی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 3 دورامتیازی جوانان آقایان 75 36 1402-07-21
متین یعقوبی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 9 اسکرچ جوانان آقایان 43 3 1402-07-21
آرتین صدیقی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ جوانان آقایان 85 45 1402-07-21
ابوالفضل حسین صفت پس ویشه لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 6 اومنیوم جوانان آقایان 112 18 1402-07-21
ابوالفضل حسین صفت پس ویشه لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 134 0 1402-07-21
متین یعقوبی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1402-07-21
آرتین صدیقی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1402-07-21
ابوالفضل حسین صفت پس ویشه لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 23 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1402-07-21
آرتین صدیقی لیگ برتر جوانان م 3 سوپرلیگ تهران 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 61 6 1402-07-20
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر جوانان م 3 سوپرلیگ تهران 3 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 75 12 1402-07-20
متین یعقوبی لیگ برتر جوانان م 3 سوپرلیگ تهران DNS تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-07-20
کمیل لطفی لیگ برتر جوانان م 3 سوپرلیگ تهران 19 استقامت جاده جوانان آقایان 20 0 1402-07-20
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر جوانان م 3 سوپرلیگ تهران 8 استقامت جاده جوانان آقایان 47 6 1402-07-20
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر جوانان م 3 سوپرلیگ تهران 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1402-07-20
آرتین صدیقی لیگ برتر جوانان م 3 سوپرلیگ تهران 1 استقامت جاده جوانان آقایان 100 60 1402-07-20
متین یعقوبی لیگ برتر جوانان م 3 سوپرلیگ تهران 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-07-20
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ تهران 8 استقامت جاده جوانان آقایان 47 6 1402-05-10
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ تهران 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1402-05-10
آرتین صدیقی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ تهران 3 استقامت جاده جوانان آقایان 755 36 1402-05-10
متین یعقوبی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ تهران 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-05-10
آرتین صدیقی لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-20
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 47 0 1402-02-20
محمدعدنان شاهباز لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 7 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 51 0 1402-02-20
متین یعقوبی تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
ارشیا امیران آهنگر تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
ارشیا امیران آهنگر تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 34 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
متین یعقوبی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
ارشیا امیران آهنگر تور مرند(2.1) م3 بین المللی ساکاریا 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
متین یعقوبی تور مرند(2.1) م3 بین المللی ساکاریا 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) م3 بین المللی ساکاریا 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
متین یعقوبی تور مرند(2.1) م2 بین المللی مرند 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
محمدعدنان شاهباز تور مرند(2.1) م2 بین المللی مرند 13 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) م2 بین المللی مرند 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
محمدعدنان شاهباز تور مرند(2.1) م1 بین المللی مرند 22 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
آرتین صدیقی تور مرند(2.1) م1 بین المللی مرند DNF تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
متین یعقوبی تور مرند(2.1) م1 بین المللی مرند 36 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
ارشیا امیران آهنگر تور مرند(2.1) م1 بین المللی مرند 33 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
محمدسینا ربیعی کرهرودی تور مرند(2.1) م1 بین المللی مرند 30 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
متین یعقوبی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 2 1402-02-21
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 12 1402-02-21
محمدعدنان شاهباز لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 5 استقامت جاده جوانان آقایان 61 24 1402-02-21
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1402-02-21
آرتین صدیقی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-21
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 12 1401-12-24
محمد درزی رامندی لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 2 استقامت جاده جوانان آقایان 85 45 1401-12-24
محمدعدنان شاهباز لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 19 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-12-24
متین یعقوبی لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 14 استقامت جاده جوانان آقایان 29 0 1401-12-24
مهدی علیزاده لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-12-24