13

تعداد مسابقات

215

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

کسری قیاسی

کسری قیاسی
36
26 سن UCI
176 قد
69 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p