پیشگامان کویر یزد

پیشگامان کویر یزد
یزد شهر
سید مصطفی سیدرضائی مدیر
1389 تاسیس
گروه تعاونی پیشگامان اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
احسان دهقان منگابادی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 43 3 1402-08-04
بهنام آرین لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 100 60 1402-08-04
عباس زارع زاده مهریزی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ ورامین 3 1000 متر بزرگسالان آقایان 75 0 1402-08-03
احسان دهقان منگابادی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ ورامین 10 1000 متر بزرگسالان آقایان 39 0 1402-08-03
علی لبیب شتربان لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم بزرگسالان آقایان 200 60 1402-08-03
علی لبیب شتربان لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 3 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 75 36 1402-08-03
بهنام آرین لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 60 1402-08-03
بهنام آرین لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1402-08-03
علی لبیب شتربان لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-03
عباس زارع زاده مهریزی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-03
احسان دهقان منگابادی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-03
عباس زارع زاده مهریزی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت بزرگسالان آقایان 61 24 1402-08-03
احسان دهقان منگابادی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 11 اسپرینت بزرگسالان آقایان 39 0 1402-08-03
بهنام آرین لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 5 اسکرچ بزرگسالان آقایان 61 24 1402-08-03
علی لبیب شتربان لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 36 1402-08-03
علی لبیب شتربان لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 5 اسکرچ بزرگسالان آقایان 61 24 1401-08-24
مهدی آقاکاشی لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 67 30 1401-08-24
مرتضی رضوانی گیل کلائی لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 56 18 1401-08-24
علی لبیب شتربان لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 61 24 1401-08-24
علی لبیب شتربان سوپرلیگ مدیسون م2 سوپرلیگ تهران 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
مهدی علمایی سوپرلیگ مدیسون م2 سوپرلیگ تهران 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 75 0 1401-08-24
مهدی علمایی لیگ برتر امنیوم م2 سوپرلیگ تهران 4 اومنیوم بزرگسالان آقایان 134 30 1401-08-24
علی لبیب شتربان لیگ برتر دور امتیازی م2 سوپرلیگ تهران 4 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 67 30 1401-08-24
مرتضی رضوانی گیل کلائی لیگ برتر دور امتیازی م2 سوپرلیگ تهران 2 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 85 45 1401-08-24
مرتضی رضوانی گیل کلائی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
عباس زارع زاده مهریزی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 134 0 1401-08-24
میثم رضائی لایه لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
مهدی آقاکاشی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
علی لبیب شتربان لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
سهیل عباسیان لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران 5 1000 متر بزرگسالان آقایان 67 24 1401-08-24
ایمان رشنو لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 6 کیرین بزرگسالان آقایان 56 0 1401-08-24
رضا رشنو لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 4 کیرین بزرگسالان آقایان 67 0 1401-08-24
سهیل عباسیان لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 7 کیرین بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
سهیل عباسیان لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
عباس زارع زاده مهریزی لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
رضا رشنو لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 134 0 1401-08-24
رضا رشنو لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
ایمان رشنو سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 9 کیرین بزرگسالان آقایان 47 3 1401-06-16
عباس زارع زاده مهریزی سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 8 کیرین بزرگسالان آقایان 51 6 1401-06-16
مهدی علمایی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 2 اومنیوم بزرگسالان آقایان 170 45 1401-06-17
رضا رشنو سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 12 کیرین بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-16
میثم رضائی لایه سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 7 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 51 0 1401-08-24
علی لبیب شتربان سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 5 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 61 0 1401-08-24
عباس زارع زاده مهریزی لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 106 0 1401-06-16
سهیل عباسیان لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-16
رضا رشنو لیگ برتر - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-16
عباس زارع زاده مهریزی سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 6 1000 متر بزرگسالان آقایان 56 18 1401-06-16
سهیل عباسیان سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 5 1000 متر بزرگسالان آقایان 61 24 1401-06-16
محمدحسین رئیسی مبارکه سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
میثم رضائی لایه سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
مهدی آقاکاشی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
مهدی علمایی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1401-06-17
مهدی آقاکاشی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 67 30 1401-08-24
علی لبیب شتربان سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
عباس زارع زاده مهریزی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 6 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-16
سهیل عباسیان سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 9 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 3 1401-06-16
ایمان رشنو سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 8 اسپرینت بزرگسالان آقایان 47 6 1401-06-16
سهیل عباسیان سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 9 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 3 1401-06-16
ایمان رشنو سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 8 اسپرینت بزرگسالان آقایان 47 6 1401-06-16
عباس زارع زاده مهریزی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 6 اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 18 1401-06-16
مهدی علمایی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
مهدی آقاکاشی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
میثم رضائی لایه لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
محمدحسین رئیسی مبارکه لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1401-06-17
محمدحسین رئیسی مبارکه سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 56 18 1401-06-17
مهدی آقاکاشی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 61 24 1401-06-17
عباس زارع زاده مهریزی لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 6 1000 متر بزرگسالان آقایان 56 18 1401-06-17
سهیل عباسیان لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 5 1000 متر بزرگسالان آقایان 61 24 1401-06-17
مهدی علمایی لیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 2 اومنیوم بزرگسالان آقایان 170 45 1401-06-17
میثم رضائی لایه لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 7 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 51 12 1401-06-17
علی لبیب شتربان لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 5 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 61 24 1401-06-17
مهدی آقاکاشی لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 67 30 1401-06-17
علی لبیب شتربان لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
سهیل عباسیان لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 150 0 1401-06-17
رضا رشنو لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
عباس زارع زاده مهریزی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
رضا رشنو مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 4 کیرین بزرگسالان آقایان 67 30 1400-07-19
حسن حصاری مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 3 کیرین بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-19
علی لبیب شتربان مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 3 اومنیوم بزرگسالان آقایان 150 36 1400-08-24
حسن حصاری مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
رضا رشنو مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 150 0 1400-07-18
ایمان رشنو مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
مهدی آقاکاشی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
علی لبیب شتربان مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
محمد رجبلو مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 170 0 1400-07-18
علیرضا حقی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
علیرضا حقی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 2 مدیسون بزرگسالان آقایان 85 36 1400-07-20
علیرضا حقی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-20
حسن حصاری مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 9 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 3 1400-08-24
رضا رشنو مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 5 اسپرینت بزرگسالان آقایان 61 24 1400-08-24
ایمان رشنو مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 6 اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 18 1400-08-24
مهدی آقاکاشی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 1 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 100 60 1400-08-24
علیرضا حقی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 4 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 0 30 1400-08-24
علیرضا حقی مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 2 مدیسون بزرگسالان آقایان 85 0 1400-08-24
محمد رجبلو مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 2 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
محمد رجبلو مرحله دوم لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ مشهد 2 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
رضا رشنو مرحله دوم لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ مشهد 3 1000 متر بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-24
علیرضا حقی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
علی لبیب شتربان مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
محمد رجبلو مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
مهدی آقاکاشی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 1 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 200 0 1400-08-24
رضا رشنو مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 150 0 1400-08-24
ایمان رشنو مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
حسن حصاری مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
رضا رشنو مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 3 کیرین بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-24
حسن حصاری مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 8 کیرین بزرگسالان آقایان 0 6 1400-08-24
ایمان رشنو مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 4 کیرین بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-24
علی لبیب شتربان مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-24
حسن حصاری مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
مهدی آقاکاشی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 33 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
رضا رشنو مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-20
محمد رجبلو مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 3 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 36 1400-07-18
محمد رجبلو مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 2 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 30 1400-07-20
حسن حصاری مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت بزرگسالان آقایان 51 12 1400-07-20
علی لبیب شتربان مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 2 اومنیوم بزرگسالان آقایان 170 45 1400-07-19
مهدی آقاکاشی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
مهدی آقاکاشی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
رضا رشنو مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-18
ایمان رشنو مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-20