آسمان آبی

آسمان آبی
مشهد شهر
آقای صادقی مدیر
1395 تاسیس
فروشگاه آسمان آبی اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
ساناز ایرانمنش لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1402-07-10
سعید طلایی لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران 9 1000 متر بزرگسالان آقایان 51 3 1401-08-24
سعید طلایی لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 12 کیرین بزرگسالان آقایان 43 0 1401-08-24
یگانه غلامرضایی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران -- 1000 متر بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
یگانه غلامرضایی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
یگانه غلامرضایی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران -- کیرین بزرگسالان بانوان 0 60 1400-08-05
یگانه غلامرضایی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت بزرگسالان بانوان 67 30 1400-08-04
یگانه غلامرضایی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 2 500 متر بزرگسالان بانوان 85 45 1400-08-04
سعید طلایی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 اسپرینت بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-06
سعید طلایی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 12 کیرین بزرگسالان آقایان 35 0 1400-07-19
سینا غلامی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 10 کیرین بزرگسالان آقایان 43 2 1400-07-19
محمدحسین فدائی موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 3 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیرعلی علیزاده قناد موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 2 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدحسین فدائی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 9 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیرعلی علیزاده قناد موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 2 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیرعلی علیزاده قناد موج های آبی - کیرین- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 3 کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدحسین فدائی موج های آبی - کیرین- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 4 کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدحسین فدائی موج های آبی - 1000 متر- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 4 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سینا غلامی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 122 0 1400-07-18
سعید طلایی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 13 اسپرینت بزرگسالان آقایان 35 0 1400-08-24
سینا غلامی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 11 اسپرینت بزرگسالان آقایان 39 0 1400-08-24
داوود محمدآبادی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 5 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 67 24 1400-08-24
حسین ابوترابی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 10 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 0 2 1400-08-24
داوود محمدآبادی مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 5 مدیسون بزرگسالان آقایان 67 0 1400-08-24
مهدی روزبهانه مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 5 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
مهدی روزبهانه مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 7 اومنیوم بزرگسالان آقایان 102 12 1400-08-24
آزاده مزاری مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
آزاده مزاری مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران -- تعقیبی تیمی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
آزاده مزاری مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
آزاده مزاری مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران -- 1000 متر بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
حسین ابوترابی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
سینا غلامی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
مهدی روزبهانه مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 122 0 1400-08-24
داوود محمدآبادی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
سعید طلایی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 7 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 102 0 1400-08-24
مهدی روزبهانه مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 7 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
سینا غلامی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 7 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
سینا غلامی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 11 کیرین بزرگسالان آقایان 43 0 1400-08-24
مهدی روزبهانه مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد 5 اسکرچ بزرگسالان آقایان 61 24 1400-08-24
مهدی روزبهانه کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 9 استقامت جاده آزاد آقایان 0 2 1400-08-19
آزاده مزاری مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران -- کیرین بزرگسالان بانوان 0 45 1400-08-05
آزاده مزاری مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ بزرگسالان بانوان 85 36 1400-08-04
آزاده مزاری مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران -- مدیسون بزرگسالان بانوان 0 60 1400-08-05
آزاده مزاری مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 67 18 1400-08-05
مهدی روزبهانه مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 61 18 1400-07-20
مهدی روزبهانه مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 6 اومنیوم بزرگسالان آقایان 112 18 1400-07-19
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 7 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 12 1400-07-18
ابوالفضل شاهی مریدی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 7 1000 متر بزرگسالان آقایان 56 12 1400-07-18
ساناز ایرانمنش مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 75 30 1400-08-05
ساناز ایرانمنش مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 2 اومنیوم جوانان بانوان 170 45 1400-08-05
لیلا حیدری ویرانی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 2 کیرین جوانان بانوان 85 45 1400-08-05
یکتا غلامرضایی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 1 کیرین جوانان بانوان 100 60 1400-08-05
ساناز ایرانمنش مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ جوانان بانوان 85 45 1400-08-04
یکتا غلامرضایی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 2 500 متر جوانان بانوان 0 45 1400-08-04
لیلا حیدری ویرانی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 1 500 متر جوانان بانوان 100 60 1400-08-04
آزاده مزاری مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت بزرگسالان بانوان 85 45 1400-08-04
ابوالفضل شاهی مریدی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
سعید طلایی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 5 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
مهدی روزبهانه مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران -- اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-20
سعید طلایی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران -- اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-20