9

تعداد مسابقات

105

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

یزدان ایمان زاده

یزدان ایمان زاده
15
18 سن UCI
---- قد
---- وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p