0

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

امیرحسین مدنی شمامی

امیرحسین مدنی شمامی
3
26 سن
25 قد
127 وزن
فراجا تیم

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p