11

تعداد مسابقات

110

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

افشین دوستی

افشین دوستی
35
39 سن UCI
177 قد
61 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p