گوهر گستر سیرجان

گوهر گستر سیرجان
سیرجان شهر
سعید چهرزاد مدیر
1400 تاسیس
شرکت گهر گستر سیرجان اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
رسول گلزاری لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
امین چهرزاد لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
محمدباقر میرزائی لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1401-12-20
رسول گلزاری لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
مجید تقی فر لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1401-12-19
سعید چهرزاد لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 47 0 1401-12-19
مجید تقی فر لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 18 0 1401-12-20
سعید چهرزاد لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1401-12-20
سعید چهرزاد سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1401-05-31
محمدرضا ادهمی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1401-05-31
محمدباقر میرزائی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 24 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
امین چهرزاد سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 18 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 26 0 1401-05-30
سعید چهرزاد سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 8 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 51 0 1401-05-30
محمدباقر میرزائی سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
امین چهرزاد سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1401-05-02
سعید چهرزاد سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1401-05-02
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1401-05-03
محمدرضا ادهمی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1401-05-03
رسول گلزاری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
امین چهرزاد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
مجید تقی فر سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
سعید چهرزاد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1401-05-03
سعید چهرزاد سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 0 1401-02-27
محمدرضا ادهمی سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1401-02-28
سعید چهرزاد سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1401-02-28
محمدرضا ادهمی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1401-02-27
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1401-02-27
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-28
امین چهرزاد کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 25 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سعید چهرزاد کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 8 استقامت جاده آزاد آقایان 0 4 1400-08-19
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 6 استقامت جاده آزاد آقایان 0 12 1400-08-19
سعید چهرزاد مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1400-07-08
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1400-08-13
امین چهرزاد مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 20 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
سعید چهرزاد مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 47 0 1400-08-13
سعید چهرزاد سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1400-08-14
امین چهرزاد سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1400-08-14
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 6 1400-07-22
رسول گلزاری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 52 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
امین چهرزاد مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 18 0 1400-07-08
رسول گلزاری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 62 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
محمدباقر میرزائی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
امین چهرزاد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 56 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
امین چهرزاد مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1400-07-22
رسول گلزاری مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 30 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
سعید چهرزاد مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 47 0 1400-07-22
سعید چهرزاد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 59 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
محمدباقر میرزائی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 72 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
سعید چهرزاد مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-09
امین چهرزاد مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1400-07-09