هیات گنبد کاووس

هیات گنبد کاووس
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
علی شیری سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 15 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
محمدحسین نوروزی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 11 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 43 0 1401-09-05
امیرحسین نوروزی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 7 1000 متر جوانان آقایان 51 12 1401-09-05
متین مهدوی دهاقانی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 7 اومنیوم جوانان آقایان 102 12 1401-09-05
علی شیری سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
علی شیری سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 9 اسکرچ جوانان آقایان 43 3 1401-09-05
محمدحسین نوروزی سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 6 اسپرینت جوانان آقایان 56 18 1401-09-05
علی شیری سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 7 کیرین جوانان آقایان 51 12 1401-09-05
امیرحسین نوروزی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 12 کیرین جوانان آقایان 32 0 1401-09-05
متین مهدوی دهاقانی سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 134 0 1401-09-05
محمدحسین نوروزی سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
علی شیری سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
علیرضا شیری سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 14 اسپرینت جوانان آقایان 26 0 1401-09-05
محمد صرصری لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 13 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 29 0 1401-03-19
محمدحسین نوروزی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان DNS تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
علی شیری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدحسین نوروزی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 7 1000 متر جوانان آقایان 51 12 1401-02-22
علی شیری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 اسکرچ جوانان آقایان 43 3 1401-02-22
محمدحسین نوروزی سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 11 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 43 0 1401-02-22
علی شیری سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 15 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
علی شیری سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 24 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 9 0 1401-02-21
محمدحسین نوروزی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 20 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 16 0 1401-02-21
محمدحسین نوروزی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
متین مهدوی دهاقانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
علی شیری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت جوانان آقایان 134 0 1401-02-22
محمدحسین نوروزی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 6 اسپرینت جوانان آقایان 56 18 1401-02-22
علی شیری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 14 اسپرینت جوانان آقایان 26 0 1401-02-22
علی شیری سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 13 استقامت جاده جوانان آقایان 29 0 1401-02-22
محمدحسین نوروزی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22