2

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

پیمان محرمی

پیمان محرمی
7
36 سن UCI
186 قد
---- وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p