0

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

وحيد صالح

وحيد صالح
8
35 سن UCI
---- قد
---- وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p