0

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

مهدی مومیوند11

مهدی مومیوند11
8
---- سن UCI
168 قد
70 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p