1

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

مسعود بیگلی

مسعود  بیگلی
4
38 سن
160 قد
58 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p