1

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

رحیم حیدری نژاد

رحیم حیدری نژاد
1
---- سن
175 قد
70 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p