logo icon
ثبت نام

از قبل نام کاربری دارید؟ ازینجا وارد شوید

در VO2 می کوشیم استانداردها را به دوچرخه سواری اضافه کنیم

تحول در هر دقیقه
Revolution Per minute ( RPM)