DFT مشگین شهر

DFT مشگین شهر
مشگین شهر شهر
علی نعمتی خیاوی مدیر
1396 تاسیس
علی نعمتی خیاوی اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) GC بین المللی ترکیه 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 3 1402-06-19
رامین حامد شتربان Tour of Van (2.2) GC بین المللی ترکیه 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) GC بین المللی ترکیه 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
رامین حامد شتربان Tour of Van (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
رامین حامد شتربان Tour of Van (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-18
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-18
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-18
رامین حامد شتربان Tour of Van (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-17
علی نعمتی خیاوی Tour of Van (2.2) stg2 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-17
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-17
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-17
مصطفی اصغرپورارشد Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
پیام سعدی پور Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
رامین حامد شتربان Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 45 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
علی نعمتی خیاوی Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
رامین حامد شتربان تور کندوان (1.2) بین المللی Iran 57 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
مصطفی اصغرپورارشد تور کندوان (1.2) بین المللی Iran DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
پیام سعدی پور تور کندوان (1.2) بین المللی Iran DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
مهدی علمایی تور کندوان (1.2) بین المللی Iran DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
علیرضا نوعی داشدبی تور کندوان (1.2) بین المللی Iran 42 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
سجاد پایدار شیروانه ده تور کندوان (1.2) بین المللی Iran 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
مصطفی اصغرپورارشد لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-27
سجاد پایدار شیروانه ده لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1402-05-27
علی نعمتی خیاوی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1402-05-27
علیرضا نوعی داشدبی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
رامین حامد شتربان لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
بهنام سرانی آذر لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1402-05-28
مهدی علمایی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1402-05-28
سجاد پایدار شیروانه ده لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
علی نعمتی خیاوی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1402-05-28
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) GC بین المللی ترکیه 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg5 بین المللی ترکیه 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
علی نعمتی خیاوی Tour of The Republic (2.2) stg4 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
سعيد باقری علی آباد Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
پیمان صادقی پور Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
رامین حامد شتربان Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 50 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-12
علی نعمتی خیاوی Tour of The Republic (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-12
علی نعمتی خیاوی Tour of The Republic (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 57 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-11
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-11
علی نعمتی خیاوی Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 58 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
علی نعمتی خیاوی قهرمانی کشور قهرمانی کشور اراک 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1402-04-12
اتابک روشنایی Kırıkkale RR (2.2) stg1 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-03-20
بهنام سرانی آذر Kırıkkale RR (2.2) stg1 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-03-20
مصطفی اصغرپورارشد Kırıkkale RR (2.2) stg1 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-03-20
علی نعمتی خیاوی Kırıkkale RR (2.2) stg1 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-03-20
بهنام سرانی آذر Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی Turkey 81 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
سعيد باقری علی آباد Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی Turkey 86 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
مصطفی اصغرپورارشد Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی Turkey 82 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
صابرعلی محمدی Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی Turkey 78 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
علی نعمتی خیاوی Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی Turkey 77 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی Turkey 66 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
صابرعلی محمدی Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی 78 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
صابرعلی محمدی Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
علی نعمتی خیاوی Tour of Sakarya (2.2) stage3 بین المللی Turkey 64 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-29
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Sakarya (2.2) stage3 بین المللی Turkey 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-29
مصطفی اصغرپورارشد Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
بهنام سرانی آذر Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
سعيد باقری علی آباد Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی Turkey 70 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
علی نعمتی خیاوی Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی Turkey 69 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
سعيد باقری علی آباد Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی 86 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
مصطفی اصغرپورارشد Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی 82 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
بهنام سرانی آذر Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی 81 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
علی نعمتی خیاوی Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی 77 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی 66 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
پیام سعدی پور لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1401-12-20
پیام سعدی پور لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1401-12-19
آرین قلعه نویی لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
آرین قلعه نویی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1401-05-31
علی نعمتی خیاوی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1401-05-31
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1401-05-31
علی احمد شفیعیون سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
علیرضا نوعی داشدبی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا DNS تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
آرین قلعه نویی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 21 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 18 0 1401-05-30
علی نعمتی خیاوی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 16 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 32 0 1401-05-30
مجید شکاری سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
آرین قلعه نویی سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1401-05-02
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1401-05-02
علیرضا عسکریان سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
علی احمد شفیعیون سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 0 1401-05-03
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1401-05-03
آرین قلعه نویی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1401-05-03
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1401-02-27
آرین قلعه نویی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1401-02-27
یزدان ایمان زاده سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
علی نعمتی خیاوی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
علی نعمتی خیاوی سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 26 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1401-02-28
مجید شکاری سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 24 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1401-02-28
مجید شکاری سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1401-02-27
علیرضا نوعی داشدبی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
بهنام سرانی آذر مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علیرضا نوعی داشدبی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 22 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
علی نعمتی خیاوی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1400-08-13
سجاد پایدار شیروانه ده مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1400-08-13
بهرام نجفی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-08
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1400-07-22
علی نعمتی خیاوی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
بهرام نجفی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1400-08-14
سجاد پایدار شیروانه ده سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1400-08-14
علیرضا نوعی داشدبی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1400-08-14
علیرضا نوعی داشدبی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
بهرام نجفی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1400-07-22
مصطفی اصغرپورارشد مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 33 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
مصطفی اصغرپورارشد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 18 0 1400-07-22
علیرضا نوعی داشدبی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 0 1400-07-08
مصطفی اصغرپورارشد مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1400-07-08
سجاد پایدار شیروانه ده مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علی نعمتی خیاوی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
سجاد پایدار شیروانه ده مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1400-07-22
بهنام سرانی آذر تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
علی نعمتی خیاوی مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 24 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 14 0 1400-07-22
علی نعمتی خیاوی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
بهنام سرانی آذر سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 49 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
بهرام نجفی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 28 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
علی نعمتی خیاوی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 27 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 14 0 1400-07-09
سجاد پایدار شیروانه ده مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1400-07-09
سجاد پایدار شیروانه ده سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
علی نعمتی خیاوی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
مصطفی اصغرپورارشد تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
علیرضا نوعی داشدبی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28