DFT مشگین شهر

DFT مشگین شهر
مشگین شهر شهر
علی نعمتی خیاوی مدیر
1396 تاسیس
علی نعمتی خیاوی اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
بهنام سرانی آذر جام آزاد اصفهان پیشکسوتان کاپ کلاس 3 اصفهان -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1403-03-11
حمید سلیمانی جام آزاد اصفهان پیشکسوتان کاپ کلاس 1 اصفهان -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1403-03-11
علیرضا نوعی داشدبی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 1 1400-04-28
مصطفی اصغرپورارشد تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
علی نعمتی خیاوی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
بهنام سرانی آذر تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
حمید سلیمانی جام آزاد شهید شیرودی تنکابن کاپ کلاس 1 تنکابن DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1403-02-21
رامین حامد شتربانی تور کندوان (1.2) بین المللی Iran 57 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
رامین حامد شتربانی Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
رامین حامد شتربانی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1402-08-22
رامین حامد شتربانی Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 45 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
رامین حامد شتربانی Tour of Van (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-17
رامین حامد شتربانی Tour of Van (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-18
رامین حامد شتربانی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1402-08-22
رامین حامد شتربانی Tour of Van (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
رامین حامد شتربانی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
رامین حامد شتربانی Tour of Van (2.2) GC بین المللی ترکیه 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
علیرضا نوعی داشدبی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1402-08-22
علی سلطانی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 23 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-22
علیرضا نوعی داشدبی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1402-08-22
علی سلطانی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-22
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) GC بین المللی ترکیه 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 3 1402-06-19
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) GC بین المللی ترکیه 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-19
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-18
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-18
علی نعمتی خیاوی Tour of Van (2.2) stg2 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-17
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-17
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-17
مصطفی اصغرپورارشد Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
پیام سعدی پور Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
علی نعمتی خیاوی Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of Van (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-16
مصطفی اصغرپورارشد تور کندوان (1.2) بین المللی Iran DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
پیام سعدی پور تور کندوان (1.2) بین المللی Iran DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
مهدی علمایی تور کندوان (1.2) بین المللی Iran DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
علیرضا نوعی داشدبی تور کندوان (1.2) بین المللی Iran 42 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
سجاد پایدار شیروانه ده تور کندوان (1.2) بین المللی Iran 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-04
مصطفی اصغرپورارشد لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-27
سجاد پایدار شیروانه ده لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1402-05-27
علی نعمتی خیاوی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1402-05-27
علیرضا نوعی داشدبی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
بهنام سرانی آذر لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1402-05-28
مهدی علمایی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1402-05-28
سجاد پایدار شیروانه ده لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-28
علی نعمتی خیاوی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1402-05-28
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) GC بین المللی ترکیه 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg5 بین المللی ترکیه 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
علی نعمتی خیاوی Tour of The Republic (2.2) stg4 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
سعيد باقری علی آباد Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
پیمان صادقی پور Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 50 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-12
علی نعمتی خیاوی Tour of The Republic (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-12
علی نعمتی خیاوی Tour of The Republic (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 57 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-11
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-11
علی نعمتی خیاوی Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 58 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
سجاد پایدار شیروانه ده Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
علی نعمتی خیاوی قهرمانی کشور قهرمانی کشور اراک 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1402-04-12
اتابک روشنایی ملت Kırıkkale RR (2.2) stg1 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-03-20
بهنام سرانی آذر Kırıkkale RR (2.2) stg1 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-03-20
مصطفی اصغرپورارشد Kırıkkale RR (2.2) stg1 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-03-20
علی نعمتی خیاوی Kırıkkale RR (2.2) stg1 بین المللی Turkey DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-03-20
بهنام سرانی آذر Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی ساکاریا 81 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
سعيد باقری علی آباد Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی ساکاریا 86 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
مصطفی اصغرپورارشد Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی ساکاریا 82 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
صابر علی محمدی Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی ساکاریا 78 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
علی نعمتی خیاوی Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی ساکاریا 77 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی ساکاریا 66 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
صابر علی محمدی Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی ساکاریا 78 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
صابر علی محمدی Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی ساکاریا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
علی نعمتی خیاوی Tour of Sakarya (2.2) stage3 بین المللی ساکاریا 64 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-29
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Sakarya (2.2) stage3 بین المللی ساکاریا 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-29
مصطفی اصغرپورارشد Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی ساکاریا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
بهنام سرانی آذر Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی ساکاریا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
سعيد باقری علی آباد Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی ساکاریا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی ساکاریا 70 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
علی نعمتی خیاوی Tour of Sakarya (2.2) stage2 بین المللی ساکاریا 69 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-28
سعيد باقری علی آباد Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی ساکاریا 86 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
مصطفی اصغرپورارشد Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی ساکاریا 82 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
بهنام سرانی آذر Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی ساکاریا 81 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
علی نعمتی خیاوی Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی ساکاریا 77 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
علیرضا نوعی داشدبی Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی ساکاریا 66 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
پیام سعدی پور لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1401-12-20
پیام سعدی پور لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1401-12-19
آرین قلعه نویی لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
آرین قلعه نویی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1401-05-31
علی نعمتی خیاوی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1401-05-31
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1401-05-31
علی احمد شفیعیون سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
علیرضا نوعی داشدبی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا DNS تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
آرین قلعه نویی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 21 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 18 0 1401-05-30
علی نعمتی خیاوی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 16 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 32 0 1401-05-30
مجید شکاری سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
آرین قلعه نویی سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1401-05-02
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1401-05-02
علیرضا عسکریان سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
علی احمد شفیعیون سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 0 1401-05-03
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1401-05-03
آرین قلعه نویی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1401-05-03
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1401-02-27
آرین قلعه نویی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1401-02-27
یزدان ایمان زاده سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
علی نعمتی خیاوی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
علی نعمتی خیاوی سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 26 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1401-02-28
مجید شکاری سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 24 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1401-02-28
مجید شکاری سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1401-02-27
علیرضا نوعی داشدبی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
بهنام سرانی آذر مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علیرضا نوعی داشدبی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 22 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
علی نعمتی خیاوی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1400-08-13
سجاد پایدار شیروانه ده مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1400-08-13
بهرام نجفی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-08
علیرضا نوعی داشدبی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1400-07-22
علی نعمتی خیاوی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
بهرام نجفی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1400-08-14
سجاد پایدار شیروانه ده سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1400-08-14
علیرضا نوعی داشدبی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1400-08-14
علیرضا نوعی داشدبی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
بهرام نجفی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1400-07-22
مصطفی اصغرپورارشد مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 33 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
مصطفی اصغرپورارشد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 18 0 1400-07-22
علیرضا نوعی داشدبی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 0 1400-07-08
مصطفی اصغرپورارشد مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1400-07-08
سجاد پایدار شیروانه ده مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علی نعمتی خیاوی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
سجاد پایدار شیروانه ده مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1400-07-22
علی نعمتی خیاوی مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 24 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 14 0 1400-07-22
علی نعمتی خیاوی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
بهنام سرانی آذر سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 49 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
بهرام نجفی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 28 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
علی نعمتی خیاوی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 27 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 14 0 1400-07-09
سجاد پایدار شیروانه ده مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1400-07-09
سجاد پایدار شیروانه ده سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22