0

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

عطا نظری

عطا نظری
4
34 سن
178 قد
75 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p