2

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

بهرام رحیم پور

بهرام رحیم پور
5
---- سن
177 قد
73 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p