11

رده بندی سوپرلیگ اسپرینت جوانان آقایان

18

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان آقایان

23

تعداد مسابقات

سپهر خانی

سپهر خانی
1
17 سن
178 قد
64 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ - پیست - 1 8 6 سوپرلیگ 1000 متر تیم امید نیا مشهد جوانان آقایان 16 تهران 00:01:18.110 47 1401-02-22
2 سوپر لیگ - پیست - 1 DNS 0 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی تیم امید نیا مشهد جوانان آقایان 16 تهران 0 1401-02-22
3 سوپر لیگ - تایم تریل - 1 12 0 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی تیم امید نیا مشهد جوانان آقایان 16 تهران 00:18:54.130 32 1401-02-21
4 سوپر لیگ - پیست - 1 7 12 سوپرلیگ اسپرینت تیم امید نیا مشهد جوانان آقایان 16 تهران 51 1401-02-22
5 سوپر لیگ - پیست - 1 6 18 سوپرلیگ اسکرچ تیم امید نیا مشهد جوانان آقایان 16 تهران 56 1401-02-22
6 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ اومنیوم تیم امید نیا مشهد جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22
7 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ دورامتیازی تیم امید نیا مشهد جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22
8 سوپر لیگ - جاده - 1 23 0 سوپرلیگ استقامت جاده تیم امید نیا مشهد جوانان آقایان 16 تهران 02:20:30.000 10 1401-02-22