دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

هیات کرمانشاه

هیات کرمانشاه
کرمانشاه شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
محمد پارسا شفیقی مجاز مرحله اول موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 6 اسپرینت جوانان آقایان 56 0 1400-01-20
محمد پارسا شفیقی مجاز مرحله دوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 9 اسپرینت زیر 23 سال آقایان 39 0 1400-02-26
محمدمهدی امیری کاپ دور حذفی رشت استانی رشت 3 دورحذفی جوانان آقایان 75 0 1400-03-12
محمد پارسا شفیقی مجاز کاپ دور حذفی رشت استانی رشت 9 دورحذفی جوانان آقایان 43 0 1400-03-12
رامین اکبری کاپ دور حذفی رشت استانی رشت 2 دورحذفی جوانان آقایان 85 0 1400-03-12
رامین اکبری کاپ کیرین رشت استانی رشت 1 کیرین آزاد آقایان 100 0 1400-03-12
رامین اکبری مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 کیرین بزرگسالان آقایان 51 0 1400-04-16
محمد پارسا شفیقی مجاز مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 8 اسپرینت بزرگسالان آقایان 47 0 1400-04-16
محمد پارسا شفیقی مجاز مرحله سوم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 11 500 متر بزرگسالان آقایان 35 0 1400-04-16
علی الهرمزی مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 17 500 متر بزرگسالان آقایان 16 0 1400-05-21
امیرحسین یعقوبی مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 16 500 متر بزرگسالان آقایان 18 0 1400-05-21
عرشیا بهرامی شاد مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 13 500 متر جوانان آقایان 27 0 1400-05-22
محمدمهدی امیری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 15 500 متر جوانان آقایان 20 0 1400-05-22
محمد پارسا شفیقی مجاز مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 5 500 متر جوانان آقایان 61 0 1400-05-22
علیرضا شیری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 1 500 متر جوانان آقایان 100 0 1400-05-22
عرشیا بهرامی شاد مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 16 2000 متر جوانان آقایان 16 0 1400-05-22
محمدمهدی امیری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 8 2000 متر جوانان آقایان 47 0 1400-05-22
محمد پارسا شفیقی مجاز مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 6 2000 متر جوانان آقایان 56 0 1400-05-22
علی الهرمزی مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 8 3000 متر بزرگسالان آقایان 47 0 1400-05-22
امیرحسین یعقوبی مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 5 3000 متر بزرگسالان آقایان 61 0 1400-05-22
سپهر رحیمی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-29
رامین اکبری کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-29
سپهر رحیمی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
رامین اکبری مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
محمدمهدی امیری موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 13 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدمهدی امیری موج های آبی - 1000 متر- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 6 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدمهدی امیری موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 6 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
رامین اکبری موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 4 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
رامین اکبری موج های آبی - کیرین- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 2 کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
رامین اکبری موج های آبی - 1000 متر- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 5 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
رامین اکبری موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 3 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
عرشیا بهرامی شاد موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 8 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
عرشیا بهرامی شاد موج های آبی - 1000 متر- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 9 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
عرشیا بهرامی شاد موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 17 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
علیرضا شیری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 100 30 1401-02-06
محمد پارسا شفیقی مجاز مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 67 15 1401-02-06
معین سعید مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 10 اسکرچ بزرگسالان آقایان 39 0 1401-02-06
شهرام حاجیوند مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران DNF دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
محمد پارسا شفیقی مجاز مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 5 1000 متر بزرگسالان آقایان 61 12 1401-02-06
علیرضا شیری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 3 1000 متر بزرگسالان آقایان 75 18 1401-02-06
شهرام حاجیوند مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 14 دورحذفی بزرگسالان آقایان 26 0 1401-02-06