هیات نهاوند

هیات نهاوند
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
کسری قیاسی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
فرشید دادفر لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
علیرضا سیفی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
وحید صالح لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
علیرضا سیفی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
کسری قیاسی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 3 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 75 6 1401-03-19
علیرضا سیفی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 14 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 26 0 1401-03-19
کسری قیاسی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 28 استقامت جاده آزاد آقایان 6 0 1401-03-19
علیرضا سیفی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 15 استقامت جاده آزاد آقایان 26 0 1401-03-19
بهزاد ابراهیمی مقدم لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 12 استقامت جاده آزاد آقایان 35 0 1401-03-19
وحید صالح لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 51 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
فرشید دادفر لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 37 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 5 اسکرچ بزرگسالان آقایان 61 12 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 3 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 75 18 1401-02-06
علیرضا سیفی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 دورحذفی بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 6 دورحذفی بزرگسالان آقایان 56 0 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 14 1000 متر بزرگسالان آقایان 26 0 1401-02-06
فرشید دادفر مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 6 1000 متر بزرگسالان آقایان 56 0 1401-02-06
علیرضا سیفی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 12 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 32 0 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
وحید صالح مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 11 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1401-02-06
فرشید دادفر مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-06
علیرضا سیفی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 اسکرچ بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-06
کسری قیاسی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 13 اسپرینت بزرگسالان آقایان 29 0 1401-02-06
علیرضا سیفی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
فرشید دادفر مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 102 0 1401-02-06
مرتضی خالصی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 40 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
افشین دوستی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 31 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 9 اومنیوم بزرگسالان آقایان 0 3 1400-07-19
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 56 12 1400-07-20
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 47 3 1400-07-20
حسین داودیان مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 30 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 8 0 1400-08-13
مرتضی خالصی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 28 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 0 1400-08-13
سعید درگاهی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 9 0 1400-08-14
بهزاد ابراهیمی مقدم سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 6 0 1400-08-14
افشین دوستی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 3 0 1400-08-14
سعید درگاهی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 2 0 1400-07-22
مرتضی خالصی مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 27 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 0 1400-07-22
مرتضی خالصی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 51 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-20
بهزاد ابراهیمی مقدم سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 1 0 1400-07-22
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
بهزاد ابراهیمی مقدم مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-08
سعید درگاهی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1400-07-08
مرتضی خالصی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
افشین دوستی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علیرضا زهری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1400-07-08
افشین دوستی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 36 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 7 0 1400-07-09
افشین دوستی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 42 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
حسین داودیان مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 28 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 9 0 1400-07-22
مسعود پورهمتی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
سیدمحمدرضا میریزدی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22