هیات فارس

هیات فارس
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
احمدرضا بهزادی لیگ برتر تایم تریل جوانان تهران م2 سوپرلیگ تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 67 0 1401-12-25
احد هاشمی لیگ برتر تایم تریل جوانان تهران م2 سوپرلیگ تهران 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 39 0 1401-12-25
احمدرضا بهزادی لیگ برتر استقامت جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1401-12-24
احد هاشمی لیگ برتر استقامت جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 10 استقامت جاده جوانان آقایان 39 2 1401-12-24
حسین سینایی فرد سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 19 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
محمد خواجه زاده سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 14 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 35 0 1401-09-05
سیدمعین رامشکی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 12 1000 متر جوانان آقایان 32 0 1401-09-05
احمدرضا بهزادی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 8 اسکرچ جوانان آقایان 47 6 1401-09-05
مرتضی کوه مال جهرمی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 8 کیرین جوانان آقایان 47 6 1401-09-05
احمدرضا بهزادی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 11 کیرین جوانان آقایان 35 0 1401-09-05
محمد خواجه زاده سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 150 0 1401-09-05
مرتضی کوه مال جهرمی سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
حسین سینایی فرد سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سیدمعین رامشکی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 12 1000 متر جوانان آقایان 32 0 1401-02-22
احمدرضا بهزادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 اسکرچ جوانان آقایان 47 6 1401-02-22
محمد خواجه زاده سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 14 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 35 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 19 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سیدمعین رامشکی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 28 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
مرتضی کوه مال جهرمی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 18 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 20 0 1401-02-21
محمد خواجه زاده سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 15 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 26 0 1401-02-21
سیدمعین رامشکی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 15 اسپرینت جوانان آقایان 23 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 12 اسپرینت جوانان آقایان 32 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
احمدرضا بهزادی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 27 استقامت جاده جوانان آقایان 6 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 28 استقامت جاده جوانان آقایان 5 0 1401-02-22
محمد خواجه زاده سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 25 استقامت جاده جوانان آقایان 8 0 1401-02-22
علیرضا زارع سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 37 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22