هیات شیراز

هیات شیراز
شیراز شهر
امیر رحیمی مدیر
۱۳۹۸ تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
علیرضا حاجتی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 8 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
نیما جمشیدی اردكانی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 7 استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 12 20 1400-04-06
کریم راه پیما مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز DNS دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-19
کریم عسکری سعادت آبادی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 27 دانهیل بزرگسالان آقایان 4 0 1400-09-19
اشراق نجف آبادی پور مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 12 دانهیل بزرگسالان آقایان 32 0 1400-09-19
راحله داودآبادی فراهانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 3 دانهیل بزرگسالان بانوان 75 36 1400-09-19
علیرضا بهروزی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 24 کراس کانتری جوانان آقایان 8 0 1400-09-18
علیرضا حاجتی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 20 کراس کانتری جوانان آقایان 12 0 1400-09-18
سعید گلستانه مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 19 کراس کانتری جوانان آقایان 14 0 1400-09-18
محمد تراب پور مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 32 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-09-18
محمد میرزائی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 31 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-09-18
محمد حسین احمدپور اردکانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 26 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-09-18
سارا تذروی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 8 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 47 6 1400-09-18
محمود قناعت پیشه کاپ رامسر کاپ کلاس 1 رامسر 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 56 0 1400-03-06
رضا نفری کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 6 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 56 0 1400-03-21
نیما جمشیدی اردكانی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 12 استقامت جاده آزاد آقایان 32 0 1400-03-06
مهدی هادی زاده آقاجری مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
سعید زمانیان اردکانی مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
مرتضی کوه مال جهرمی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مرتضی کوه مال جهرمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حمید خوش آبی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حمید خوش آبی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
احد هاشمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سیدحسن جعفری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سیدحسن جعفری مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حسین مداح کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 25 استقامت جاده آزاد آقایان 6 0 1400-03-06
مرتضی خالصی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 28 استقامت جاده آزاد آقایان 3 0 1400-03-06
عظیم ذوالفقاری کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 31 استقامت جاده آزاد آقایان 1 0 1400-03-06