تیم امید نیا مشهد

تیم امید نیا مشهد
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سپهر خانی لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-20
محمدحسین قربانی لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 11 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 43 0 1402-02-20
آتا احادیان لیگ برتر تایم تریل م1 سوپرلیگ ازنا 6 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 56 0 1402-02-20
آتا احادیان تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
سپهر خانی تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 22 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
آتا احادیان تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
احد هاشمی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran DNS استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
محمدحسین قربانی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 21 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
سپهر خانی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
آتا احادیان تور مرند(2.1) م3 بین المللی Iran 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
احد هاشمی تور مرند(2.1) م3 بین المللی Iran 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
محمدحسین قربانی تور مرند(2.1) م3 بین المللی Iran 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
سپهر خانی تور مرند(2.1) م3 بین المللی Iran 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-29
آتا احادیان تور مرند(2.1) م2 بین المللی 37 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
احد هاشمی تور مرند(2.1) م2 بین المللی 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
سپهر خانی تور مرند(2.1) م2 بین المللی 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
محمدحسین قربانی تور مرند(2.1) م2 بین المللی 18 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-28
محمدحسین قربانی تور مرند(2.1) م1 بین المللی Iran 32 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
احد هاشمی تور مرند(2.1) م1 بین المللی Iran 31 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
سپهر خانی تور مرند(2.1) م1 بین المللی Iran 25 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
آتا احادیان تور مرند(2.1) م1 بین المللی Iran 20 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-02-27
سپهر خانی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 17 استقامت جاده جوانان آقایان 29 0 1402-02-21
پوریا پسندی بزاز لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 16 استقامت جاده جوانان آقایان 32 0 1402-02-21
محمدحسین قربانی لیگ برتر استقامت جاده م1 سوپرلیگ ازنا 13 استقامت جاده جوانان آقایان 39 0 1402-02-21
سپهر خانی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 8 1000 متر جوانان آقایان 47 6 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 6 اومنیوم جوانان آقایان 112 18 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ جوانان آقایان 56 18 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت جوانان آقایان 51 12 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
کوروش قراگزلو تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 12 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آتا احادیان تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدحسین قربانی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آتا احادیان تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدحسین قربانی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 37 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آتا احادیان تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 26 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آتا احادیان تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدحسین قربانی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
کوروش قراگزلو تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 14 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدحسین قربانی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 23 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
کوروش قراگزلو تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
کوروش قراگزلو تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سپهر خانی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
بهزاد ابراهیمی مقدم لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
سپهر خانی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 1000 متر جوانان آقایان 47 6 1401-02-22
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ جوانان آقایان 56 18 1401-02-22
سپهر خانی سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر خانی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 32 0 1401-02-21
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت جوانان آقایان 51 12 1401-02-22
سپهر خانی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 23 استقامت جاده جوانان آقایان 10 0 1401-02-22
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سعید صفرزاده Tour of Mevlana (2.2) Stage 4 بین المللی Turkiye 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-01-13
مرتضی رضوانی گیل کلائی Tour of Mevlana (2.2) Stage 4 بین المللی Turkiye 77 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-01-13
محمد رجبلو Tour of Mevlana (2.2) Stage 4 بین المللی Turkiye 73 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-01-13
میثم رضائی لایه Tour of Mevlana (2.2) Stage 4 بین المللی Turkiye 53 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-01-13